درگاه ارسال تمرین های فتوشاپ سکشن دوم

درگاه ورود تصویر چهت تمرین کلاسها
تصویر JPG / PNG / GIF
تاریخ  
نام و نام خانوادگی
عنوان
 

 

8
نام و نام خانوادگی : انسیه موگهی
تاریخ : 1398/11/28
عنوان : 3
اشکالات :

 

7
نام و نام خانوادگی : انسیه موگهی
تاریخ : 1398/11/28
عنوان : 2
اشکالات :

 

6
نام و نام خانوادگی : انسیه موگهی
تاریخ : 1398/11/28
عنوان : 1
اشکالات :

 

5
نام و نام خانوادگی : داود بابادی یوسفی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

4
نام و نام خانوادگی : داود بابادی یوسفی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

3
نام و نام خانوادگی : داود بابادی یوسفی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

2
نام و نام خانوادگی : داود بابادی یوسفی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

1
نام و نام خانوادگی : داود بابادی یوسفی
تاریخ :
عنوان : تمرین شماره 1
اشکالات :