درگاه ارسال تمرین

درگاه ورود تصویر چهت تمرین کلاسها
تصویر JPG / PNG / GIF
تاریخ  
نام و نام خانوادگی
عنوان
 

 

44
نام و نام خانوادگی : سارا اعتمادزاده
تاریخ : 06/05/1401
عنوان :
اشکالات :

 

43
نام و نام خانوادگی : سارا اعتمادزاده
تاریخ : 06/05/1401
عنوان :
اشکالات :

 

42
نام و نام خانوادگی : سارا اعتمادزاده
تاریخ : 06/05/1401
عنوان :
اشکالات :

 

41
نام و نام خانوادگی : سارا اعتمادزاده
تاریخ : 06/05/1401
عنوان :
اشکالات :

 

40
نام و نام خانوادگی : سارا اعتمادزاده
تاریخ : 06/05/1401
عنوان :
اشکالات :

 

39
نام و نام خانوادگی : سحر کریمی بابا احمدی
تاریخ : 7/5
عنوان :
اشکالات :

 

38
نام و نام خانوادگی : 5/7
تاریخ : سحرکریمی بابااحمدی
عنوان :
اشکالات :

 

37
نام و نام خانوادگی : 7/5
تاریخ : سحرکریمی بابااحمدی
عنوان :
اشکالات :

 

36
نام و نام خانوادگی : آیدا عوض پور
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

35
نام و نام خانوادگی : آیدا عوض پور
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

34
نام و نام خانوادگی : آیدا عوض پور
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

33
نام و نام خانوادگی : آیدا عوض پور
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

32
نام و نام خانوادگی : آیدا عوض پور
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

31
نام و نام خانوادگی : میناافشارمهر
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

30
نام و نام خانوادگی : میناافشارمهر
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

29
نام و نام خانوادگی : میناافشارمهر
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

28
نام و نام خانوادگی : میناافشارمهر
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

27
نام و نام خانوادگی : میناافشارمهر
تاریخ : 6/5
عنوان :
اشکالات :

 

26
نام و نام خانوادگی : میناافشارمهر
تاریخ : 6/5
عنوان :
اشکالات :

 

25
نام و نام خانوادگی : نگین رضاپور
تاریخ : 1401/05/05
عنوان : تمرین 2
اشکالات :

 

24
نام و نام خانوادگی : نگین رضاپور
تاریخ : 1401/05/05
عنوان :
اشکالات :

 

23
نام و نام خانوادگی : آیدا عوض پور
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

22
نام و نام خانوادگی : میناافشارمهر
تاریخ : 5/5
عنوان : تکلیف2
اشکالات :

 

21
نام و نام خانوادگی : میناافشارمهر
تاریخ : 5/5
عنوان :
اشکالات :

 

20
نام و نام خانوادگی : میناافشارمهر
تاریخ : 5/5
عنوان :
اشکالات :

 

19
نام و نام خانوادگی : سحر کریمی بابا احمدی
تاریخ : 5/5/1401
عنوان :
اشکالات :

 

18
نام و نام خانوادگی : سارا اعتمادزاده
تاریخ : 05/05/1401
عنوان : تمرین
اشکالات :

 

17
نام و نام خانوادگی : ایدا عوض پور
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

16
نام و نام خانوادگی : پروین عساکره
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

15
نام و نام خانوادگی : پروین عساکره
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

14
نام و نام خانوادگی : سحر کریمی بابا احمدی
تاریخ : 4/5/01
عنوان : تکلیف فتوشاپ تکرار
اشکالات :

 

13
نام و نام خانوادگی : سحر کریمی بابا احمدی
تاریخ : 4/5/01
عنوان : تکلیف فتوشاپ
اشکالات :

 

12
نام و نام خانوادگی : میناافشارمهر
تاریخ : 4/5
عنوان :
اشکالات :

 

11
نام و نام خانوادگی : نگین رضاپور
تاریخ : 1401/05/03
عنوان : تمرین 2
اشکالات :

 

10
نام و نام خانوادگی : نگین رضاپور
تاریخ : 1401/05/04
عنوان : تمرین 2
اشکالات :

 

9
نام و نام خانوادگی : نگین رضاپور
تاریخ : 1407/05/04
عنوان : تمرین 2
اشکالات :

 

8
نام و نام خانوادگی : میناافشارمهر
تاریخ : 4/5/1401
عنوان :
اشکالات :

 

7
نام و نام خانوادگی : میناافشارمهر
تاریخ : 4مرداد
عنوان :
اشکالات :

 

6
نام و نام خانوادگی : سارا اعتمادزاده
تاریخ : 04/05/1401
عنوان : تمرین اول
اشکالات :

 

5
نام و نام خانوادگی : نگین رضاپور
تاریخ : 1401/05/04
عنوان : فتوشاپ جهاد
اشکالات :

 

4
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

3
نام و نام خانوادگی : test
تاریخ : test
عنوان : test
اشکالات :

 

2
نام و نام خانوادگی : test
تاریخ : test
عنوان : test
اشکالات :

 

1
نام و نام خانوادگی : test
تاریخ : test
عنوان : test
اشکالات :