درگاه ارسال تمرین های فتوشاپ

 

درگاه ورود تصویر چهت تمرین کلاسها
تصویر JPG / PNG / GIF
تاریخ  
نام و نام خانوادگی
عنوان
 

 

57
نام و نام خانوادگی : الهه شجاعی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

56
نام و نام خانوادگی : الهه شجاعی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

55
نام و نام خانوادگی : شادی کعبی
تاریخ : 96.12.2
عنوان : تمرین2
اشکالات :

 

54
نام و نام خانوادگی : پریسا امیرمنش
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

53
نام و نام خانوادگی : شادی کعبی
تاریخ : 96.12.2
عنوان : تمرین1
اشکالات :

 

52
نام و نام خانوادگی : الهه شجاعی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

51
نام و نام خانوادگی : الهه شجاعی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

50
نام و نام خانوادگی : الهه شجاعی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

49
نام و نام خانوادگی : احسان اعتمادی
تاریخ : 96/12/02
عنوان : 03
اشکالات :

 

48
نام و نام خانوادگی : احسان اعتمادی
تاریخ : 96/12/02
عنوان : 02
اشکالات :

 

47
نام و نام خانوادگی : احسان اعتمادی
تاریخ : 96/12/02
عنوان : 01
اشکالات :

 

46
نام و نام خانوادگی : علی توحیدی نژاد
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

45
نام و نام خانوادگی : مارال محسن زاده
تاریخ :
عنوان : 4
اشکالات :

 

44
نام و نام خانوادگی : مارال محسن زاده
تاریخ :
عنوان : 3
اشکالات :

 

43
نام و نام خانوادگی : مریم ارجمندنژاد
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

42
نام و نام خانوادگی : مریم ارجمندنژاد
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

41
نام و نام خانوادگی : مریم ارجمندنژاد
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

40
نام و نام خانوادگی : مریم ارجمندنژاد
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

39
نام و نام خانوادگی : مارال محسن زاده
تاریخ :
عنوان : 2
اشکالات :

 

38
نام و نام خانوادگی : مارال محسن زاده
تاریخ :
عنوان : 1
اشکالات :

 

37
نام و نام خانوادگی : مارال محسن زاده
تاریخ :
عنوان : 1
اشکالات :

 

36
نام و نام خانوادگی : زهرا بریحی پور
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

35
نام و نام خانوادگی : زهرا بریحی پور
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

34
نام و نام خانوادگی : زهرا بریحی پور
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

33
نام و نام خانوادگی : مهسا حاتمی
تاریخ : 1396/12/01
عنوان : تمرین اول
اشکالات :

 

32
نام و نام خانوادگی : مهسا حاتمی
تاریخ : 1396/12/01
عنوان : تمرین اول
اشکالات :

 

31
نام و نام خانوادگی : مهسا حاتمی
تاریخ : 1396/12/01
عنوان : تمرین اول
اشکالات :

 

30
نام و نام خانوادگی : مهسا حاتمی
تاریخ : 1396/12/01
عنوان : تمرین اول
اشکالات :

 

29
نام و نام خانوادگی : مهسا حاتمی
تاریخ : 1396/12/01
عنوان : تمرین اول
اشکالات :

 

28
نام و نام خانوادگی : مهسا حاتمی
تاریخ : 1396/12/01
عنوان : تمرین اول
اشکالات :

 

27
نام و نام خانوادگی : مهسا حاتمی
تاریخ : 1396/12/01
عنوان : تمرین اول
اشکالات :

 

26
نام و نام خانوادگی : مهسا حاتمی
تاریخ : 1396/12/01
عنوان : تمرین اول
اشکالات :

 

25
نام و نام خانوادگی : مهسا حاتمی
تاریخ : 1396/12/01
عنوان : تمرین اول
اشکالات :

 

24
نام و نام خانوادگی : مهرنوش قلاوندی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

23
نام و نام خانوادگی : منا بخیت
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

22
نام و نام خانوادگی : منا بخیت
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

21
نام و نام خانوادگی : منا بخیت
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

20
نام و نام خانوادگی : مهرنوش قلاوندی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

19
نام و نام خانوادگی : مهرنوش قلاوندی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

18
نام و نام خانوادگی : مهرنوش قلاوندی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

17
نام و نام خانوادگی : مهرنوش قلاوندی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

16
نام و نام خانوادگی : رضا فرهانی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

15
نام و نام خانوادگی : رضا فرهانی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

14
نام و نام خانوادگی : علی توحیدی نژاد
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

13
نام و نام خانوادگی : علی توحیدی نژاد
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

12
نام و نام خانوادگی : علی توحیدی نژاد
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

11
نام و نام خانوادگی : آتنا حسینی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

10
نام و نام خانوادگی : آتنا حسینی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

9
نام و نام خانوادگی : آتنا حسینی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

8
نام و نام خانوادگی : ندا صافی
تاریخ : 96/11/30
عنوان :
اشکالات :

 

7
نام و نام خانوادگی : ندا صافی
تاریخ : 96/11/30
عنوان :
اشکالات :

 

6
نام و نام خانوادگی : ندا صافی
تاریخ : 96/11/30
عنوان :
اشکالات :

 

5
نام و نام خانوادگی : ندا صافی
تاریخ : 96/11/30
عنوان :
اشکالات :

 

4
نام و نام خانوادگی : مصطفی صارمی زاده
تاریخ :
عنوان : ماه
اشکالات :

 

3
نام و نام خانوادگی : مصطفی صارمی زاده
تاریخ :
عنوان : کشتی
اشکالات :

 

2
نام و نام خانوادگی : مصطفی صارمی زاده
تاریخ :
عنوان : پلنگ
اشکالات :

 

1
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان : تمرین اول
اشکالات :