درگاه ارسال تمرین های فتوشاپ

 

درگاه ورود تصویر چهت تمرین کلاسها
تصویر JPG / PNG / GIF
تاریخ  
نام و نام خانوادگی
عنوان
 

 

63
نام و نام خانوادگی : کردستانی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

62
نام و نام خانوادگی : دانیال امامی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

61
نام و نام خانوادگی : دانیال امامی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

60
نام و نام خانوادگی : مرضیه پورانیان
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

59
نام و نام خانوادگی : مریم مرعشی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

58
نام و نام خانوادگی : مریم مرعشی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

57
نام و نام خانوادگی : کردستانی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

56
نام و نام خانوادگی : کردستانی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

55
نام و نام خانوادگی : کردستانی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

54
نام و نام خانوادگی : مریم مرعشی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

53
نام و نام خانوادگی : مریم مرعشی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

52
نام و نام خانوادگی : محمد سعید محمدزاده
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

51
نام و نام خانوادگی : محمد سعید محمدزاده
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

50
نام و نام خانوادگی : محمد سعید محمدزاده
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

49
نام و نام خانوادگی : محمد سعید محمدزاده
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

48
نام و نام خانوادگی : parisa monjezi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

47
نام و نام خانوادگی : parisa monjezi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

46
نام و نام خانوادگی : مرضیه جلال نیا
تاریخ :
عنوان : تمرین4
اشکالات :

 

45
نام و نام خانوادگی : مرضیه پورانیان
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

44
نام و نام خانوادگی : مرضیه پورانیان
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

43
نام و نام خانوادگی : مرضیه جلال نیا
تاریخ :
عنوان : تمرین3
اشکالات :

 

42
نام و نام خانوادگی : مرضیه پورانیان
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

41
نام و نام خانوادگی : مرضیه جلال نیا
تاریخ :
عنوان : تمرین 2
اشکالات :

 

40
نام و نام خانوادگی : مرضیه پورانیان
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

39
نام و نام خانوادگی : مرضیه جلال نیا
تاریخ :
عنوان : تمرین 2
اشکالات :

 

38
نام و نام خانوادگی : مرضیه پورانیان
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

37
نام و نام خانوادگی : مرضیه جلال نیا
تاریخ :
عنوان : تمرین1
اشکالات :

 

36
نام و نام خانوادگی : مرضیه جلال نیا
تاریخ :
عنوان : تمرین1
اشکالات :

 

35
نام و نام خانوادگی : JDelfieh
تاریخ : 2019/02/13
عنوان :
اشکالات :

 

34
نام و نام خانوادگی : JDelfieh
تاریخ : 2019/02/13
عنوان :
اشکالات :

 

33
نام و نام خانوادگی : JDelfieh
تاریخ : 2019/02/13
عنوان :
اشکالات :

 

32
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

31
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

30
نام و نام خانوادگی : omati
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

29
نام و نام خانوادگی : سیده آفاق محسنی موسوی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

28
نام و نام خانوادگی : سیده آفاق محسنی موسوی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

27
نام و نام خانوادگی : سیده آفاق محسنی موسوی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

26
نام و نام خانوادگی : مرضیه کردزنگنه
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

25
نام و نام خانوادگی : مرضیه کردزنگنه
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

24
نام و نام خانوادگی : مرضیه کردزنگنه
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

23
نام و نام خانوادگی : مرضیه کردزنگنه
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

22
نام و نام خانوادگی : omati
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

21
نام و نام خانوادگی : Marziyeh Abtin
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

20
نام و نام خانوادگی : Marziyeh Abtin
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

19
نام و نام خانوادگی : Marziyeh Abtin
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

18
نام و نام خانوادگی : Marziyeh Abtin
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

17
نام و نام خانوادگی : Marziyeh Abtin
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

16
نام و نام خانوادگی : Marziyeh Abtin
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

15
نام و نام خانوادگی : omati
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

14
نام و نام خانوادگی : omati
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

13
نام و نام خانوادگی : omati
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

12
نام و نام خانوادگی : Shima kajbaf
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

11
نام و نام خانوادگی : Shima kajbaf
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

10
نام و نام خانوادگی : Shima kajbaf
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

9
نام و نام خانوادگی : Shima kajbaf
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

8
نام و نام خانوادگی : Shima kajbaf
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

7
نام و نام خانوادگی : Shima kajbaf
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

6
نام و نام خانوادگی : کردستانی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

5
نام و نام خانوادگی : مریم مرعشی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

4
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان : تمرین چهارم ، موضوع آزاد
اشکالات :

 

3
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان : تمرین سوم
اشکالات :

 

2
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان : تمرین دوم
اشکالات :

 

1
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان : تمرین اول
اشکالات :