درگاه ارسال تمرین های فتوشاپ

 

درگاه ورود تصویر چهت تمرین کلاسها
تصویر JPG / PNG / GIF
تاریخ  
نام و نام خانوادگی
عنوان
 

 

24
نام و نام خانوادگی : مهسا حاتمی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

23
نام و نام خانوادگی : رضا فرهانی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

22
نام و نام خانوادگی : رضا فرهانی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

21
نام و نام خانوادگی : شادی کعبی
تاریخ : 97.02.19
عنوان : T2
اشکالات :

 

20
نام و نام خانوادگی : شادی کعبی
تاریخ : 97.02.19
عنوان : T1
اشکالات :

 

19
نام و نام خانوادگی : مریم ارجمندنژاد
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

18
نام و نام خانوادگی : زهرا بریحی پور
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

17
نام و نام خانوادگی : الهه شجاعی
تاریخ :
عنوان : 1
اشکالات :

 

16
نام و نام خانوادگی : منا بخیت
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

15
نام و نام خانوادگی : ندا صافی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

14
نام و نام خانوادگی : منا بخیت
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

13
نام و نام خانوادگی : ندا صافی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

12
نام و نام خانوادگی : آتنا حسینی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

11
نام و نام خانوادگی : آتنا حسینی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

10
نام و نام خانوادگی : علی توحیدی نژاد
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

9
نام و نام خانوادگی : علی توحیدی نژاد
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

8
نام و نام خانوادگی : احسان اعتمادی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

7
نام و نام خانوادگی : مارال محسن زاده
تاریخ :
عنوان : 3
اشکالات :

 

6
نام و نام خانوادگی : مارال محسن زاده
تاریخ :
عنوان : 2
اشکالات :

 

5
نام و نام خانوادگی : مارال محسن زاده
تاریخ :
عنوان : 1
اشکالات :

 

4
نام و نام خانوادگی : احسان اعتمادی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

3
نام و نام خانوادگی : مصطفی صارمی زاده
تاریخ :
عنوان : باران۱
اشکالات :

 

2
نام و نام خانوادگی : مصطفی صارمی زاده
تاریخ :
عنوان : باران
اشکالات :

 

1
نام و نام خانوادگی : تمرین اول
تاریخ : @mrezachannel
عنوان : ویدیوی آموزش ساخت این گیف در کانال تلگرامم قرار داره
اشکالات :