درگاه ارسال تمرین های فتوشاپ

 

درگاه ورود تصویر چهت تمرین کلاسها
تصویر JPG / PNG / GIF
تاریخ  
نام و نام خانوادگی
عنوان
 

 

26
نام و نام خانوادگی : امیر حسین کردانی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

25
نام و نام خانوادگی : امیر حسین کردانی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

24
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

23
نام و نام خانوادگی : فاطمه بیت سیاح
تاریخ : 1396/7/26
عنوان : 4_4
اشکالات :

 

22
نام و نام خانوادگی : ابراهیم بانی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

21
نام و نام خانوادگی : ابراهیم بانی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

20
نام و نام خانوادگی : ابراهیم بانی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

19
نام و نام خانوادگی : ابراهیم بانی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

18
نام و نام خانوادگی : ابراهیم بانی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

17
نام و نام خانوادگی : ابراهیم بانی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

16
نام و نام خانوادگی : ابراهیم بانی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

15
نام و نام خانوادگی : ابراهیم بانی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

14
نام و نام خانوادگی : ابراهیم بانی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

13
نام و نام خانوادگی : ابراهیم بانی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

12
نام و نام خانوادگی : ابراهیم بانی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

11
نام و نام خانوادگی : ابراهیم بانی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

10
نام و نام خانوادگی : ابراهیم بانی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

9
نام و نام خانوادگی : مهنوش شربت دار
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

8
نام و نام خانوادگی : مهنوش شربت دار
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

7
نام و نام خانوادگی : مهنوش شربت دار
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

6
نام و نام خانوادگی : فاطمه بیت سیاح
تاریخ : 1396/7/25
عنوان : 3_4
اشکالات :

 

5
نام و نام خانوادگی : فاطمه بیت سیاح
تاریخ : 1396/7/25
عنوان : 2_4
اشکالات :

 

4
نام و نام خانوادگی : فاطمه بیت سیاح
تاریخ : 1396/7/25
عنوان : 1_4
اشکالات :

 

3
نام و نام خانوادگی : یاسمن عساکره
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

2
نام و نام خانوادگی : یاسمن عساکره
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

1
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :