درگاه ارسال تمرین های فتوشاپ

 

درگاه ورود تصویر چهت تمرین کلاسها
تصویر JPG / PNG / GIF
تاریخ  
نام و نام خانوادگی
عنوان
 

 

22
نام و نام خانوادگی : Marziyeh Abtin
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

21
نام و نام خانوادگی : Marziyeh Abtin
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

20
نام و نام خانوادگی : مهدیس مکوندی
تاریخ :
عنوان : prt sc
اشکالات :

 

19
نام و نام خانوادگی : Asghary
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

18
نام و نام خانوادگی : مرضیه پورانیان
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

17
نام و نام خانوادگی : نرگس امتی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

16
نام و نام خانوادگی : نرگس امتی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

15
نام و نام خانوادگی : نرگس امتی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

14
نام و نام خانوادگی : نرگس امتی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

13
نام و نام خانوادگی : ملینا
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

12
نام و نام خانوادگی : کردستانی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

11
نام و نام خانوادگی : غلامرضابابادی زاده
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

10
نام و نام خانوادگی : مرضیه جلال نیا
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

9
نام و نام خانوادگی : دانیال امامی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

8
نام و نام خانوادگی :
تاریخ : 2018/12/11
عنوان :
اشکالات :

 

7
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

6
نام و نام خانوادگی : شیما کجباف والا
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

5
نام و نام خانوادگی : محمد سعید محمدزاده
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

4
نام و نام خانوادگی : محمد سعید محمدزاده
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

3
نام و نام خانوادگی : مریم مرعشی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

2
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

1
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :