درگاه ارسال تمرین های فتوشاپ

 

درگاه ورود تصویر چهت تمرین کلاسها
تصویر JPG / PNG / GIF
تاریخ  
نام و نام خانوادگی
عنوان
 

 

26
نام و نام خانوادگی : بانی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

25
نام و نام خانوادگی : نیلوفر علی پور
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

24
نام و نام خانوادگی : مهنوش شربت دار
تاریخ :
عنوان : 4
اشکالات :

 

23
نام و نام خانوادگی : مهنوش شربت دار
تاریخ :
عنوان : 3
اشکالات :

 

22
نام و نام خانوادگی : مهنوش شربت دار
تاریخ :
عنوان : 2
اشکالات :

 

21
نام و نام خانوادگی : مهنوش شربت دار
تاریخ :
عنوان : 1
اشکالات :

 

20
نام و نام خانوادگی : احسان شهرویی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

19
نام و نام خانوادگی : احسان شهرویی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

18
نام و نام خانوادگی : موسوی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

17
نام و نام خانوادگی : فاطمه بیت سیاح
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

16
نام و نام خانوادگی : فاطمه بیت سیاح
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

15
نام و نام خانوادگی : فاطمه بیت سیاح
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

14
نام و نام خانوادگی : عاطفه عساکره
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

13
نام و نام خانوادگی : عاطفه عساکره
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

12
نام و نام خانوادگی : فاطمه بیت سیاح
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

11
نام و نام خانوادگی : فاطمه بیت سیاح
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

10
نام و نام خانوادگی : فاطمه بیت سیاح
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

9
نام و نام خانوادگی : فریده علی نژاد
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

8
نام و نام خانوادگی : علی اکبر مردانه
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

7
نام و نام خانوادگی : علی اکبرمردانه
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

6
نام و نام خانوادگی : علی اکبرمردانه
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

5
نام و نام خانوادگی : سوگند صادقی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

4
نام و نام خانوادگی : سحر آبتین
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

3
نام و نام خانوادگی : سارا فروتنی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

2
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

1
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :