درگاه ارسال تمرین مکس آریانا روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 14 تا 16 

درگاه ورود تصویر چهت تمرین کلاسها
تصویر  
تاریخ  
نام و نام خانوادگی
عنوان
 

 

22
نام و نام خانوادگی : نگارین غلام زاده
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

21
نام و نام خانوادگی : نگارین غلام زاده
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

20
نام و نام خانوادگی : نگارین غلام زاده
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

19
نام و نام خانوادگی : محمد عیدانی
تاریخ :
عنوان : 3-2
اشکالات :

 

18
نام و نام خانوادگی : محمد عیدانی
تاریخ :
عنوان : 3-1
اشکالات :

 

17
نام و نام خانوادگی : محمدامین عیدانی
تاریخ :
عنوان : 2
اشکالات :

 

16
نام و نام خانوادگی : محمدامین عیدانی
تاریخ : 1_2
عنوان :
اشکالات :

 

15
نام و نام خانوادگی : محمد عیدانی
تاریخ :
عنوان : 1_1
اشکالات :

 

14
نام و نام خانوادگی : علی حسام پور
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

13
نام و نام خانوادگی : علی حسام پور
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

12
نام و نام خانوادگی : علی حسام پور
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

11
نام و نام خانوادگی : مريم نيسان زاده
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

10
نام و نام خانوادگی : مريم نيسان زاده
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

9
نام و نام خانوادگی : منصوره موسوی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

8
نام و نام خانوادگی : منصوره موسوی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

7
نام و نام خانوادگی : منصوره موسوی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

6
نام و نام خانوادگی : منصوره موسوی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

5
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

4
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

3
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

2
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

1
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :