بازگشت به صفحه ای اصلی 

درگاه ورود تصویر چهت تمرین کلاسها
تصویر  
تاریخ  
نام و نام خانوادگی
عنوان
 

 

167
نام و نام خانوادگی : parnia
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

166
نام و نام خانوادگی : parnia
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

165
نام و نام خانوادگی : parnia
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

164
نام و نام خانوادگی : parnia
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

163
نام و نام خانوادگی : peyman khorram
تاریخ : 1403/04/03
عنوان : R7
اشکالات :

 

162
نام و نام خانوادگی : peyman khorram
تاریخ : 1403/04/03
عنوان : R6
اشکالات :

 

161
نام و نام خانوادگی : peyman khorram
تاریخ : 1403/04/03
عنوان : R5
اشکالات :

 

160
نام و نام خانوادگی : peyman khorram
تاریخ : 1403/04/03
عنوان : R4
اشکالات :

 

159
نام و نام خانوادگی : peyman khorram
تاریخ : 1403/04/03
عنوان : R3
اشکالات :

 

158
نام و نام خانوادگی : peyman khorram
تاریخ : 1403/04/03
عنوان : R2
اشکالات :

 

157
نام و نام خانوادگی : peyman khorram
تاریخ : 1403/04/03
عنوان : R1
اشکالات :

 

156
نام و نام خانوادگی : peyman khorram
تاریخ : 1403/04/03
عنوان : R1
اشکالات :

 

155
نام و نام خانوادگی : parnia
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

154
نام و نام خانوادگی : parnia
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

153
نام و نام خانوادگی : parnia
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

152
نام و نام خانوادگی : parnia
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

151
نام و نام خانوادگی : parnia
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

150
نام و نام خانوادگی : parnia
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

149
نام و نام خانوادگی : parnia
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

148
نام و نام خانوادگی :
تاریخ : hamed
عنوان :
اشکالات :

 

147
نام و نام خانوادگی :
تاریخ : hamed
عنوان :
اشکالات :

 

146
نام و نام خانوادگی :
تاریخ : hamed
عنوان :
اشکالات :

 

145
نام و نام خانوادگی :
تاریخ : hamed
عنوان :
اشکالات :

 

144
نام و نام خانوادگی : fatemeh rahimi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

143
نام و نام خانوادگی : parnia
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

142
نام و نام خانوادگی : parnia
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

141
نام و نام خانوادگی : parnia
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

140
نام و نام خانوادگی :
تاریخ : hamed
عنوان :
اشکالات :

 

139
نام و نام خانوادگی : parnia
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

138
نام و نام خانوادگی : parnia
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

137
نام و نام خانوادگی : fatemeh rahimi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

136
نام و نام خانوادگی : fatemeh rahimi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

135
نام و نام خانوادگی : fatemeh rahimi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

134
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

133
نام و نام خانوادگی : parnia
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

132
نام و نام خانوادگی : parnia
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

131
نام و نام خانوادگی : parnia
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

130
نام و نام خانوادگی : fatemeh rahimi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

129
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

128
نام و نام خانوادگی :
تاریخ : hamed
عنوان :
اشکالات :

 

127
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/02/25
عنوان : 01
اشکالات :

 

126
نام و نام خانوادگی :
تاریخ : hamed
عنوان :
اشکالات :

 

125
نام و نام خانوادگی : Fatemeh rahimifar
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

124
نام و نام خانوادگی : fatemeh rahimi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

123
نام و نام خانوادگی : parnia
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

122
نام و نام خانوادگی : parnia
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

121
نام و نام خانوادگی : parnia
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

120
نام و نام خانوادگی : fatemeh rahimi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

119
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/02/21
عنوان : 02
اشکالات :

 

118
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/02/21
عنوان : 01
اشکالات :

 

117
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

116
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

115
نام و نام خانوادگی : parnia
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

114
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

113
نام و نام خانوادگی : fatemeh rahimi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

112
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/02/16
عنوان : 02
اشکالات :

 

111
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/02/16
عنوان : 01
اشکالات :

 

110
نام و نام خانوادگی : parnia
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

109
نام و نام خانوادگی : parnia
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

108
نام و نام خانوادگی : parnia
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

107
نام و نام خانوادگی : parnia
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

106
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

105
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

104
نام و نام خانوادگی : fatemeh rahimi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

103
نام و نام خانوادگی : fatemeh rahimi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

102
نام و نام خانوادگی :
تاریخ : hamed
عنوان :
اشکالات :

 

101
نام و نام خانوادگی :
تاریخ : hamed
عنوان :
اشکالات :

 

100
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/02/11
عنوان : 01
اشکالات :

 

99
نام و نام خانوادگی : parnia
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

98
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

97
نام و نام خانوادگی : fatemeh rahimi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

96
نام و نام خانوادگی :
تاریخ : hamed
عنوان :
اشکالات :

 

95
نام و نام خانوادگی :
تاریخ : hamed
عنوان :
اشکالات :

 

94
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/02/09
عنوان : 05
اشکالات :

 

93
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/02/09
عنوان : 04
اشکالات :

 

92
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/02/09
عنوان : 03
اشکالات :

 

91
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/02/09
عنوان : 02
اشکالات :

 

90
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/02/09
عنوان : 01
اشکالات :

 

89
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

88
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

87
نام و نام خانوادگی : Parnia mahmoodzadeh
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

86
نام و نام خانوادگی : fatemeh rahimi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

85
نام و نام خانوادگی :
تاریخ : hamed
عنوان :
اشکالات :

 

84
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

83
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/02/04
عنوان : 02
اشکالات :

 

82
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/02/04
عنوان : 01
اشکالات :

 

81
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/02/04
عنوان : 01
اشکالات :

 

80
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

79
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

78
نام و نام خانوادگی : Parnia mahmoodzadeh
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

77
نام و نام خانوادگی : Parnia mahmoodzadeh
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

76
نام و نام خانوادگی : Parnia mahmoodzadeh
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

75
نام و نام خانوادگی : fatemeh rahimi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

74
نام و نام خانوادگی : fatemeh rahimi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

73
نام و نام خانوادگی : fatemeh rahimi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

72
نام و نام خانوادگی : fatemeh rahimi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

71
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

70
نام و نام خانوادگی : fatemeh rahimi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

69
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/02/02
عنوان : 02
اشکالات :

 

68
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/02/02
عنوان : 01
اشکالات :

 

67
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/02/02
عنوان : 01
اشکالات :

 

66
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

65
نام و نام خانوادگی : fatemeh rahimi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

64
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/02/02
عنوان : 003
اشکالات :

 

63
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/02/02
عنوان : 002
اشکالات :

 

62
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/02/02
عنوان : 001
اشکالات :

 

61
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/02/02
عنوان : 03
اشکالات :

 

60
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/02/02
عنوان : 02
اشکالات :

 

59
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/02/02
عنوان : 01
اشکالات :

 

58
نام و نام خانوادگی : Parnia mahmoodzadeh
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

57
نام و نام خانوادگی : Parnia mahmoodzadeh
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

56
نام و نام خانوادگی : Parnia mahmoodzadeh
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

55
نام و نام خانوادگی : Parnia mahmoodzadeh
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

54
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ :
عنوان : 12
اشکالات :

 

53
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ :
عنوان : 11
اشکالات :

 

52
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ :
عنوان : 10
اشکالات :

 

51
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

50
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/01/21
عنوان : 04
اشکالات :

 

49
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/01/21
عنوان : 03
اشکالات :

 

48
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/01/21
عنوان : 02
اشکالات :

 

47
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/01/21
عنوان : 01
اشکالات :

 

46
نام و نام خانوادگی : Parnia mahmoodzadeh
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

45
نام و نام خانوادگی : Parnia mahmoodzadeh
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

44
نام و نام خانوادگی : Parnia mahmoodzadeh
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

43
نام و نام خانوادگی : Parnia mahmoodzadeh
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

42
نام و نام خانوادگی : Parnia mahmoodzadeh
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

41
نام و نام خانوادگی : Parnia mahmoodzadeh
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

40
نام و نام خانوادگی : Parnia mahmoodzadeh
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

39
نام و نام خانوادگی : Parnia mahmoodzadeh
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

38
نام و نام خانوادگی : fatemeh rahimi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

37
نام و نام خانوادگی : fatemeh rahimi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

36
نام و نام خانوادگی : fatemeh rahimi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

35
نام و نام خانوادگی : fatemeh rahimi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

34
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/01/17
عنوان : 03
اشکالات :

 

33
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/01/17
عنوان : 02
اشکالات :

 

32
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/01/17
عنوان : 01
اشکالات :

 

31
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ :
عنوان : 08
اشکالات :

 

30
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ :
عنوان : 07
اشکالات :

 

29
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ :
عنوان : 06
اشکالات :

 

28
نام و نام خانوادگی :
تاریخ : hamed
عنوان :
اشکالات :

 

27
نام و نام خانوادگی :
تاریخ : hamed
عنوان :
اشکالات :

 

26
نام و نام خانوادگی : fatemeh rahimi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

25
نام و نام خانوادگی : fatemeh rahimi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

24
نام و نام خانوادگی : fatemeh rahimi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

23
نام و نام خانوادگی : Parnia mahmoodzadeh
تاریخ : 02.12.20
عنوان :
اشکالات :

 

22
نام و نام خانوادگی : Parnia mahmoodzadeh
تاریخ : 02.12.20
عنوان :
اشکالات :

 

21
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1402/12/19
عنوان : P.kh4
اشکالات :

 

20
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1402/12/19
عنوان : P.kh4
اشکالات :

 

19
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1402/12/19
عنوان : P.kh3
اشکالات :

 

18
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1402/12/19
عنوان : P.kh2
اشکالات :

 

17
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1402/12/19
عنوان : P.kh1
اشکالات :

 

16
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ : 1402/12/18
عنوان : 05
اشکالات :

 

15
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ : 1402/12/18
عنوان : 04
اشکالات :

 

14
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ : 1402/12/18
عنوان : 03
اشکالات :

 

13
نام و نام خانوادگی : peyman khorram
تاریخ : 1402/12/15
عنوان : ????? 1-4
اشکالات :

 

12
نام و نام خانوادگی : peyman khorram
تاریخ : 1402/12/15
عنوان : ????? 1-3
اشکالات :

 

11
نام و نام خانوادگی : peyman khorram
تاریخ : 1402/12/15
عنوان : ????? 1-2
اشکالات :

 

10
نام و نام خانوادگی : peyman khorram
تاریخ : 1402/12/15
عنوان : ????? 1
اشکالات :

 

9
نام و نام خانوادگی : parnia
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

8
نام و نام خانوادگی : parnia
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

7
نام و نام خانوادگی : ?????
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

6
نام و نام خانوادگی : ?????
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

5
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ : 1402/12/15
عنوان : 002
اشکالات :

 

4
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ : 1402/12/15
عنوان : 001
اشکالات :

 

3
نام و نام خانوادگی :
تاریخ : hamed
عنوان :
اشکالات :

 

2
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

1
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :