بازگشت به صفحه ای اصلی 

درگاه ورود تصویر چهت تمرین کلاسها
تصویر  
تاریخ  
نام و نام خانوادگی
عنوان
 

 

58
نام و نام خانوادگی : Parnia mahmoodzadeh
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

57
نام و نام خانوادگی : Parnia mahmoodzadeh
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

56
نام و نام خانوادگی : Parnia mahmoodzadeh
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

55
نام و نام خانوادگی : Parnia mahmoodzadeh
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

54
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ :
عنوان : 12
اشکالات :

 

53
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ :
عنوان : 11
اشکالات :

 

52
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ :
عنوان : 10
اشکالات :

 

51
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

50
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/01/21
عنوان : 04
اشکالات :

 

49
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/01/21
عنوان : 03
اشکالات :

 

48
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/01/21
عنوان : 02
اشکالات :

 

47
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/01/21
عنوان : 01
اشکالات :

 

46
نام و نام خانوادگی : Parnia mahmoodzadeh
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

45
نام و نام خانوادگی : Parnia mahmoodzadeh
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

44
نام و نام خانوادگی : Parnia mahmoodzadeh
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

43
نام و نام خانوادگی : Parnia mahmoodzadeh
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

42
نام و نام خانوادگی : Parnia mahmoodzadeh
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

41
نام و نام خانوادگی : Parnia mahmoodzadeh
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

40
نام و نام خانوادگی : Parnia mahmoodzadeh
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

39
نام و نام خانوادگی : Parnia mahmoodzadeh
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

38
نام و نام خانوادگی : fatemeh rahimi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

37
نام و نام خانوادگی : fatemeh rahimi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

36
نام و نام خانوادگی : fatemeh rahimi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

35
نام و نام خانوادگی : fatemeh rahimi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

34
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/01/17
عنوان : 03
اشکالات :

 

33
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/01/17
عنوان : 02
اشکالات :

 

32
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1403/01/17
عنوان : 01
اشکالات :

 

31
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ :
عنوان : 08
اشکالات :

 

30
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ :
عنوان : 07
اشکالات :

 

29
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ :
عنوان : 06
اشکالات :

 

28
نام و نام خانوادگی :
تاریخ : hamed
عنوان :
اشکالات :

 

27
نام و نام خانوادگی :
تاریخ : hamed
عنوان :
اشکالات :

 

26
نام و نام خانوادگی : fatemeh rahimi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

25
نام و نام خانوادگی : fatemeh rahimi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

24
نام و نام خانوادگی : fatemeh rahimi
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

23
نام و نام خانوادگی : Parnia mahmoodzadeh
تاریخ : 02.12.20
عنوان :
اشکالات :

 

22
نام و نام خانوادگی : Parnia mahmoodzadeh
تاریخ : 02.12.20
عنوان :
اشکالات :

 

21
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1402/12/19
عنوان : P.kh4
اشکالات :

 

20
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1402/12/19
عنوان : P.kh4
اشکالات :

 

19
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1402/12/19
عنوان : P.kh3
اشکالات :

 

18
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1402/12/19
عنوان : P.kh2
اشکالات :

 

17
نام و نام خانوادگی : Peyman khorram
تاریخ : 1402/12/19
عنوان : P.kh1
اشکالات :

 

16
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ : 1402/12/18
عنوان : 05
اشکالات :

 

15
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ : 1402/12/18
عنوان : 04
اشکالات :

 

14
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ : 1402/12/18
عنوان : 03
اشکالات :

 

13
نام و نام خانوادگی : peyman khorram
تاریخ : 1402/12/15
عنوان : ????? 1-4
اشکالات :

 

12
نام و نام خانوادگی : peyman khorram
تاریخ : 1402/12/15
عنوان : ????? 1-3
اشکالات :

 

11
نام و نام خانوادگی : peyman khorram
تاریخ : 1402/12/15
عنوان : ????? 1-2
اشکالات :

 

10
نام و نام خانوادگی : peyman khorram
تاریخ : 1402/12/15
عنوان : ????? 1
اشکالات :

 

9
نام و نام خانوادگی : parnia
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

8
نام و نام خانوادگی : parnia
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

7
نام و نام خانوادگی : ?????
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

6
نام و نام خانوادگی : ?????
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

5
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ : 1402/12/15
عنوان : 002
اشکالات :

 

4
نام و نام خانوادگی : Hardan
تاریخ : 1402/12/15
عنوان : 001
اشکالات :

 

3
نام و نام خانوادگی :
تاریخ : hamed
عنوان :
اشکالات :

 

2
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

1
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :