درگاه ورود تصویر چهت تمرین کلاسها
تصویر تصویر ارسالی با فرمت  JPG  یا PNG و حجم کمتر از 300  کیلوبایت و ابعاد  ترجیحا 600x300 باشد.
تاریخ  
نام و نام خانوادگی
عنوان
 

 

29
نام و نام خانوادگی : آرش موسوی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

28
نام و نام خانوادگی : پوریا ولی زاده
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

27
نام و نام خانوادگی : پوریا ولی زاده
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

26
نام و نام خانوادگی : پوریا ولی زاده
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

25
نام و نام خانوادگی : پوریا ولی زاده
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

24
نام و نام خانوادگی : پوریا ولی زاده
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

23
نام و نام خانوادگی : پوریا ولی زاده
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

22
نام و نام خانوادگی : پوریا ولی زاده
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

21
نام و نام خانوادگی : پوریا ولی زاده
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

20
نام و نام خانوادگی : پوریا ولی زاده
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

19
نام و نام خانوادگی : سمیه امیدی باورصاد پور
تاریخ : 25.7.96
عنوان : تمرین چهارم
اشکالات :

 

18
نام و نام خانوادگی : سمیه امیدی باورصاد پور
تاریخ : 25.7.96
عنوان : تمرین چهارم
اشکالات :

 

17
نام و نام خانوادگی : سمیه امیدی باورصاد پور
تاریخ : 25.7.96
عنوان : تمرین چهارم
اشکالات :

 

16
نام و نام خانوادگی : فرناز دزفولی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

15
نام و نام خانوادگی : فرناز دزفولی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

14
نام و نام خانوادگی : حدیث اسکندری
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

13
نام و نام خانوادگی : حدیث اسکندری
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

12
نام و نام خانوادگی : شکوه کرامت
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

11
نام و نام خانوادگی : شکوه کرامت
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

10
نام و نام خانوادگی : بهاره بهرامی بیرگانی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

9
نام و نام خانوادگی : بهاره بهرامی بیرگانی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

8
نام و نام خانوادگی : بهاره بهرامی بیرگانی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

7
نام و نام خانوادگی : بهاره بهرامی بیرگانی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

6
نام و نام خانوادگی : امین رعیت زاده
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

5
نام و نام خانوادگی : امین رعیت زاده
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

4
نام و نام خانوادگی : امین رعیت زاده
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

3
نام و نام خانوادگی : امین رعیت زاده
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

2
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

1
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :