درگاه ورود تصویر چهت تمرین کلاسها
تصویر  
تاریخ  
نام و نام خانوادگی
عنوان
 

 

31
نام و نام خانوادگی : شیرمردی
تاریخ : پایانی
عنوان : غرفه
اشکالات :

 

30
نام و نام خانوادگی : شیرمردی
تاریخ : پایانی
عنوان : داخلی
اشکالات :

 

29
نام و نام خانوادگی : شیرمردی
تاریخ : پایانی
عنوان : پارچه + آسمان مجازی
اشکالات :

 

28
نام و نام خانوادگی : شیرمردی
تاریخ : پایانی
عنوان : سازه چادری + باد
اشکالات :

 

27
نام و نام خانوادگی : مینا سمائلی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

26
نام و نام خانوادگی : رضوان حافظی
تاریخ :
عنوان : سازه چادری
اشکالات :

 

25
نام و نام خانوادگی : رضوان حافظی
تاریخ :
عنوان : سازه چادری
اشکالات :

 

24
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

23
نام و نام خانوادگی : شکوه نوروزی لرکی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

22
نام و نام خانوادگی : شکوه نوروزی لرکی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

21
نام و نام خانوادگی : شکوه نوروزی لرکی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

20
نام و نام خانوادگی : شکوه نوروزی لرکی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

19
نام و نام خانوادگی : شکوه نوروزی لرکی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

18
نام و نام خانوادگی : شکوه نوروزی لرکی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

17
نام و نام خانوادگی : شکوه نوروزی لرکی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

16
نام و نام خانوادگی : مینا سمائلی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

15
نام و نام خانوادگی : مینا سمائلی
تاریخ :
عنوان : آسمان مجازی
اشکالات :

 

14
نام و نام خانوادگی : مینا سمائلی
تاریخ :
عنوان : پرچم
اشکالات :

 

13
نام و نام خانوادگی : مینا سمائلی
تاریخ :
عنوان : رومیزی و سازه چادری
اشکالات :

 

12
نام و نام خانوادگی : مینا سمائلی
تاریخ :
عنوان : آب
اشکالات :

 

11
نام و نام خانوادگی : مینا سمائلی
تاریخ :
عنوان : سازه چادری و آب
اشکالات :

 

10
نام و نام خانوادگی : مینا سمائلی
تاریخ :
عنوان : سازه چادری و آب
اشکالات :

 

9
نام و نام خانوادگی : مینا سمائلی
تاریخ :
عنوان : کتاب
اشکالات :

 

8
نام و نام خانوادگی : شکوه نوروزی لرکی
تاریخ :
عنوان : اب
اشکالات :

 

7
نام و نام خانوادگی : رضوان حافظی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

6
نام و نام خانوادگی : رضوان حافظی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

5
نام و نام خانوادگی : رضوان حافظی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

4
نام و نام خانوادگی : شکوه نوروزی لرکی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

3
نام و نام خانوادگی : شکوه نوروزی لرکی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

2
نام و نام خانوادگی : شیرمردی
تاریخ : جلسه 24
عنوان : کاربرد unrapuvw
اشکالات :

 

1
نام و نام خانوادگی : شیرمردی
تاریخ : جلسه 24
عنوان : آب
اشکالات :