درگاه ورود تصویر چهت تمرین کلاسها
تصویر  
تاریخ  
نام و نام خانوادگی
عنوان
 

 

11
نام و نام خانوادگی : علی نجارنژاد
تاریخ : 97/9/21
عنوان :
اشکالات :

 

10
نام و نام خانوادگی : علی نجارنژاد
تاریخ : 97/9/21
عنوان :
اشکالات :

 

9
نام و نام خانوادگی : علی نجارنژاد
تاریخ : 97/9/21
عنوان :
اشکالات :

 

8
نام و نام خانوادگی : علی نجارنژاد
تاریخ : 97/9/21
عنوان :
اشکالات :

 

7
نام و نام خانوادگی : علی نجارنژاد
تاریخ : 97/9/21
عنوان :
اشکالات :

 

6
نام و نام خانوادگی : علی نجارنژاد
تاریخ : 97/9/21
عنوان :
اشکالات :

 

5
نام و نام خانوادگی : علی نجارنژاد
تاریخ : 97/9/21
عنوان :
اشکالات :

 

4
نام و نام خانوادگی : علی نجارنژاد
تاریخ : 97/9/21
عنوان :
اشکالات :

 

3
نام و نام خانوادگی : علی نجارنژاد
تاریخ : 97/9/21
عنوان :
اشکالات :

 

2
نام و نام خانوادگی : علی نجارنژاد
تاریخ : 97/9/21
عنوان :
اشکالات :

 

1
نام و نام خانوادگی : شش رندر ارسال شود
تاریخ :
عنوان : فضای روشن - فضای تاریک - vrayDirt- EdgeText- رندر خطی - رندر گرافیتی
اشکالات :