درگاه ورود تصویر چهت تمرین کلاسها
تصویر  
تاریخ  
نام و نام خانوادگی
عنوان
 

 

75
نام و نام خانوادگی : نسرین اسکندری
تاریخ : 1399/01/18
عنوان : نمای ساختمان
اشکالات :

 

74
نام و نام خانوادگی : نسرین اسکندری
تاریخ : 1399/01/18
عنوان :
اشکالات :

 

73
نام و نام خانوادگی : نسرین اسکندری
تاریخ : 1399/01/18
عنوان :
اشکالات :

 

72
نام و نام خانوادگی : نسرین اسکندری
تاریخ : 1399/01/18
عنوان : نمای ساختمان
اشکالات :

 

71
نام و نام خانوادگی : گلیاد رعیتی
تاریخ : 99/01/14
عنوان :
اشکالات :

 

70
نام و نام خانوادگی : نسرین اسکندری
تاریخ : 1399/01/13
عنوان :
اشکالات :

 

69
نام و نام خانوادگی : نسرین اسکندری
تاریخ : 1399/01/13
عنوان :
اشکالات :

 

68
نام و نام خانوادگی : نسرین اسکندری
تاریخ : 1399/01/13
عنوان :
اشکالات :

 

67
نام و نام خانوادگی : نسرین اسکندری
تاریخ : 1399/01/13
عنوان :
اشکالات :

 

66
نام و نام خانوادگی : نسرین اسکندری
تاریخ : 1399/01/11
عنوان :
اشکالات :

 

65
نام و نام خانوادگی : نسرین اسکندری
تاریخ : 1399/01/11
عنوان :
اشکالات :

 

64
نام و نام خانوادگی : نسرین اسکندری
تاریخ : 1399/01/11
عنوان :
اشکالات :

 

63
نام و نام خانوادگی : نسرین اسکندری
تاریخ : 1399/01/11
عنوان :
اشکالات :

 

62
نام و نام خانوادگی : گلیاد رعیتی
تاریخ : 99/01/11
عنوان :
اشکالات :

 

61
نام و نام خانوادگی : گلیاد رعیتی
تاریخ : 99/01/11
عنوان :
اشکالات :

 

60
نام و نام خانوادگی : نسرین اسکندری
تاریخ : 1398/12/09
عنوان : تمرین دوم
اشکالات :

 

59
نام و نام خانوادگی : نسرین اسکندری
تاریخ : 1398/12/09
عنوان : تمرین دوم
اشکالات :

 

58
نام و نام خانوادگی : نسرین اسکندری
تاریخ : 1398/12/09
عنوان : تمرین دوم
اشکالات :

 

57
نام و نام خانوادگی : مینا فلاحت کار
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

56
نام و نام خانوادگی : نسرین اسکندری
تاریخ : 1398/12/09
عنوان : تمرین دوم
اشکالات :

 

55
نام و نام خانوادگی : نسرین اسکندری
تاریخ : 1398/12/09
عنوان : تمرین دوم
اشکالات :

 

54
نام و نام خانوادگی : نسرین اسکندری
تاریخ : 1398/12/09
عنوان : تمرین دوم
اشکالات :

 

53
نام و نام خانوادگی : گلیاد رعیتی
تاریخ : 99/01/7
عنوان :
اشکالات :

 

52
نام و نام خانوادگی : گلیاد رعیتی
تاریخ : 99/01/7
عنوان :
اشکالات :

 

51
نام و نام خانوادگی : نسرین اسکندری
تاریخ : 1398/12/07
عنوان : تمرین دوم
اشکالات :

 

50
نام و نام خانوادگی : نسرین اسکندری
تاریخ : 1399/01/07
عنوان : تمرین دوم
اشکالات :

 

49
نام و نام خانوادگی : مینا فلاحت کار
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

48
نام و نام خانوادگی : مینا فلاحت کار
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

47
نام و نام خانوادگی : مینا فلاحت کار
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

46
نام و نام خانوادگی : مینا فلاحت کار
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

45
نام و نام خانوادگی : مینا فلاحت کار
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

44
نام و نام خانوادگی : مینا فلاحت کار
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

43
نام و نام خانوادگی : مینا فلاحت کار
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

42
نام و نام خانوادگی : مینا فلاحت کار
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

41
نام و نام خانوادگی : مینا فلاحت کار
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

40
نام و نام خانوادگی : مینا فلاحت کار
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

39
نام و نام خانوادگی : مینا فلاحت کار
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

38
نام و نام خانوادگی : مینا فلاحت کار
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

37
نام و نام خانوادگی : مینا فلاحت کار
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

36
نام و نام خانوادگی : مینا فلاحت کار
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

35
نام و نام خانوادگی : انیس رشیدی
تاریخ : 9/12/98
عنوان : 3DMax
اشکالات :

 

34
نام و نام خانوادگی : نسرین اسکندری
تاریخ : 1398/12/08
عنوان : قرار بود خود پرداز بشه.متاسفانه از استرس این ک دیر ارسال کنم ب اشتباه سلکت کردم و رنگ و ضخامت نوشته ها خراب شد.
اشکالات :

 

33
نام و نام خانوادگی : علی رستگاری
تاریخ : 8/12/98
عنوان : زنجیر
اشکالات :

 

32
نام و نام خانوادگی : علی رستگاری
تاریخ : 8/12/98
عنوان : ماشین حساب
اشکالات :

 

31
نام و نام خانوادگی : عبدالحسین حویزاوی
تاریخ : 8/12/98
عنوان : تمرین3
اشکالات :

 

30
نام و نام خانوادگی : عبدالحسین حویزاوی
تاریخ : 8/12/98
عنوان : تمرین2
اشکالات :

 

29
نام و نام خانوادگی : عبدالحسین حویزاوی
تاریخ : 8/12/98
عنوان : تمرین2
اشکالات :

 

28
نام و نام خانوادگی : عبدالحسین حویزاوی
تاریخ : 8/12/98
عنوان : تمرین2
اشکالات :

 

27
نام و نام خانوادگی : گلیاد رعیتی
تاریخ : 98/12/8
عنوان :
اشکالات :

 

26
نام و نام خانوادگی : گلیاد رعیتی
تاریخ : 98/12/8
عنوان :
اشکالات :

 

25
نام و نام خانوادگی : گلیاد رعیتی
تاریخ : 98/12/8
عنوان :
اشکالات :

 

24
نام و نام خانوادگی : گلیاد رعیتی
تاریخ : 98/12/8
عنوان :
اشکالات :

 

23
نام و نام خانوادگی : نسرین اسکندری
تاریخ : 1398/12/07
عنوان : تمرین دوم
اشکالات :

 

22
نام و نام خانوادگی : نسرین اسکندری
تاریخ : 1398/12/07
عنوان : تمرین دوم
اشکالات :

 

21
نام و نام خانوادگی : نسرین اسکندری
تاریخ : 1398/12/07
عنوان : تمرین دوم
اشکالات :

 

20
نام و نام خانوادگی : نسرین اسکندری
تاریخ : 1398/12/07
عنوان : تمرین دوم
اشکالات :

 

19
نام و نام خانوادگی : نسرین اسکندری
تاریخ : 1398/12/07
عنوان : تمرین دوم
اشکالات :

 

18
نام و نام خانوادگی : نسرین اسکندری
تاریخ : 1398/12/07
عنوان : تمرین دوم
اشکالات :

 

17
نام و نام خانوادگی : نسرین اسکندری
تاریخ : 1398/12/07
عنوان : تمرین دوم
اشکالات :

 

16
نام و نام خانوادگی : نسرین اسکندری
تاریخ : 1398/12/07
عنوان : تمرین دوم
اشکالات :

 

15
نام و نام خانوادگی : نسرین اسکندری
تاریخ : 1398/12/07
عنوان : تمرین دوم
اشکالات :

 

14
نام و نام خانوادگی : مینا فلاحت کار
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

13
نام و نام خانوادگی : مینا فلاحت کار
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

12
نام و نام خانوادگی : مینا فلاحت کار
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

11
نام و نام خانوادگی : مینا فلاحت کار
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

10
نام و نام خانوادگی : علی طهماسبی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

9
نام و نام خانوادگی : علی طهماسبی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

8
نام و نام خانوادگی : علی طهماسبی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

7
نام و نام خانوادگی : علی طهماسبی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

6
نام و نام خانوادگی : علی طهماسبی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

5
نام و نام خانوادگی : علی طهماسبی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

4
نام و نام خانوادگی : علی طهماسبی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

3
نام و نام خانوادگی : علی طهماسبی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

2
نام و نام خانوادگی : علی طهماسبی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

1
نام و نام خانوادگی : علی طهماسبی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :