درگاه ورود تصویر چهت تمرین کلاسها
تصویر  
تاریخ  
نام و نام خانوادگی
عنوان
 

 

12
نام و نام خانوادگی : علی شمس زاده
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

11
نام و نام خانوادگی : علی شمس زاده
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

10
نام و نام خانوادگی : علی شمس زاده
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

9
نام و نام خانوادگی : زینب زلقی
تاریخ :
عنوان : تمرین سوم
اشکالات :

 

8
نام و نام خانوادگی : زینب زلقی
تاریخ :
عنوان : تمرین دوم
اشکالات :

 

7
نام و نام خانوادگی : زینب زلقی
تاریخ :
عنوان : تمرین اول
اشکالات :

 

6
نام و نام خانوادگی : آرمین محمدی
تاریخ :
عنوان : 18-3
اشکالات :

 

5
نام و نام خانوادگی : آرمین محمدی
تاریخ :
عنوان : 18-2
اشکالات :

 

4
نام و نام خانوادگی : آرمین محمدی
تاریخ :
عنوان : 18-1
اشکالات :

 

3
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان : تمرین سوم
اشکالات :

 

2
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان : تمرین دوم
اشکالات :

 

1
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان : تمرین اول
اشکالات :