درگاه ورود تصویر چهت تمرین کلاسها
تصویر تصویر ارسالی با فرمت  JPG  یا PNG و حجم کمتر از 300  کیلوبایت و ابعاد  ترجیحا 600x300 باشد.
تاریخ  
نام و نام خانوادگی
عنوان
 

 

4
نام و نام خانوادگی : نیلوفر شوکت
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

3
نام و نام خانوادگی : نیلوفر شوکت
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

2
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان : تمرین دوم
اشکالات :

 

1
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان : تمرین اول
اشکالات :