بازگشت به صفحه ای اصلی

درگاه ورود تصویر چهت تمرین کلاسها
تصویر  
تاریخ  
نام و نام خانوادگی
عنوان
 

 

4
نام و نام خانوادگی : darapoor
تاریخ : 1403/1/28
عنوان : n1
اشکالات :

 

3
نام و نام خانوادگی : ندا پوستی زاده
تاریخ : 1403/01/25
عنوان : تمرین 1-جلسه پنجم
اشکالات :

 

2
نام و نام خانوادگی : ندا پوستی زاده
تاریخ : 1403/01/25
عنوان : تمرین 2-جلسه پنجم
اشکالات :

 

1
نام و نام خانوادگی : ندا پوستی زاده
تاریخ : 1403/01/25
عنوان : تمرین 1-جلسه پنجم
اشکالات :