درگاه ورود تصویر چهت تمرین کلاسها
تصویر  
تاریخ  
نام و نام خانوادگی
عنوان
 

 

26
نام و نام خانوادگی : فاطمه معینی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

25
نام و نام خانوادگی : فاطمه معینی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

24
نام و نام خانوادگی : فاطمه معینی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

23
نام و نام خانوادگی : فاطمه معینی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

22
نام و نام خانوادگی : نازنین ثنایی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

21
نام و نام خانوادگی : نازنین ثنایی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

20
نام و نام خانوادگی : نازنین ثنایی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

19
نام و نام خانوادگی : نازنین ثنایی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

18
نام و نام خانوادگی : غلامحسین ظاهری
تاریخ : 1401/02/27
عنوان : homework55
اشکالات :

 

17
نام و نام خانوادگی : پرنیان صادقی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

16
نام و نام خانوادگی : پرنیان صادقی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

15
نام و نام خانوادگی : پرنیان صادقی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

14
نام و نام خانوادگی : پرنیان صادقی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

13
نام و نام خانوادگی : غلامحسین ظاهری
تاریخ : 1401/02/27
عنوان : homework54
اشکالات :

 

12
نام و نام خانوادگی : رزا عسکرپور
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

11
نام و نام خانوادگی : رزا عسکرپور
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

10
نام و نام خانوادگی : رزا عسکرپور
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

9
نام و نام خانوادگی : رزا عسکرپور
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

8
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

7
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

6
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

5
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

4
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

3
نام و نام خانوادگی : مستوره نظری
تاریخ : 1401/02/25
عنوان :
اشکالات :

 

2
نام و نام خانوادگی : غلامحسین ظاهری
تاریخ : 1401/02/24
عنوان : homework53
اشکالات :

 

1
نام و نام خانوادگی : غلامحسین ظاهری
تاریخ : 1401/02/24
عنوان : homework52
اشکالات :