درگاه ورود تصویر چهت تمرین کلاسها
تصویر  
تاریخ  
نام و نام خانوادگی
عنوان
 

 

22
نام و نام خانوادگی : علی شمس زاده
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

21
نام و نام خانوادگی : علی شمس زاده
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

20
نام و نام خانوادگی : علی شمس زاده
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

19
نام و نام خانوادگی : علی شمس زاده
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

18
نام و نام خانوادگی : آرمین محمدی
تاریخ :
عنوان : تمرین جلسه 9-2
اشکالات :

 

17
نام و نام خانوادگی : آرمین محمدی
تاریخ :
عنوان : تمرین جلسه 9-3
اشکالات :

 

16
نام و نام خانوادگی : آرمین محمدی
تاریخ :
عنوان : تمرین جلسه 9-2
اشکالات :

 

15
نام و نام خانوادگی : آرمین محمدی
تاریخ :
عنوان : تمرین جلسه 9-1
اشکالات :

 

14
نام و نام خانوادگی : حسین گوروئی
تاریخ : 98/4/31
عنوان : تمرین سوم جلسه نهم
اشکالات :

 

13
نام و نام خانوادگی : حسین گوروئی
تاریخ : 98/4/31
عنوان : تمرین دوم جلسه نهم
اشکالات :

 

12
نام و نام خانوادگی : حسین گوروئی
تاریخ : 98/4/31
عنوان : تمرین اول جلسه نهم
اشکالات :

 

11
نام و نام خانوادگی : حسین گوروئی
تاریخ : 98/4/31
عنوان : تمرین اول جلسه نهم
اشکالات :

 

10
نام و نام خانوادگی : شکوه نوروزی لرکی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

9
نام و نام خانوادگی : شکوه نوروزی لرکی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

8
نام و نام خانوادگی : شکوه نوروزی لرکی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

7
نام و نام خانوادگی : شکوه نوروزی لرکی
تاریخ :
عنوان :
اشکالات :

 

6
نام و نام خانوادگی : زینب زلقی
تاریخ :
عنوان : تمرین سوم
اشکالات :

 

5
نام و نام خانوادگی : زینب زلقی
تاریخ :
عنوان : تمرین دوم
اشکالات :

 

4
نام و نام خانوادگی : زینب زلقی
تاریخ :
عنوان : تمرین اول
اشکالات :

 

3
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان : تمرین سوم
اشکالات :

 

2
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان : تمرین دوم
اشکالات :

 

1
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
عنوان : تمرین اول
اشکالات :