ویدیو های آموزشی
تمرین های کلاس فتوشاپ
تهیه مجموعه کامل تهیه موارد بصورت انتخابی

 

008 استفاده از ماسک در حرکت
زبان فارسی
مدت 9:35
حجم 23.2 mb
قیمت 9,000
خرید

 

007 هفتمین تمرین گیف
زبان بدون کلام
مدت 3:35
حجم 8.99 mb
قیمت 3,000
خرید

 

006 ششمین تمرین گیف
زبان فارسی
مدت 6:35
حجم 21.5 mb
قیمت 6,000
خرید

 

005 پنجمین تمرین گیف
زبان بدون کلام
مدت 5:03
حجم 13.5 mb
قیمت 5,000
خرید

 

004 چهارمین تمرین گیف
زبان بدون کلام
مدت 4:33
حجم 10.9 mb
قیمت 4,000
خرید

 

003 سومین تمرین گیف
زبان بدون کلام
مدت 2:33
حجم 5.86 mb
قیمت 2,000
خرید

 

002 دومین تمرین گیف
زبان بدون کلام
مدت 2:50
حجم 6.32 mb
قیمت 2,000
خرید

 

001 اولین تمرین گیف
زبان بدون کلام
مدت 3:27
حجم 11.6 mb
قیمت 3,000
خرید