حامد
سواحل بوشهر
سواحل بوشهر
سواحل بوشهر
حامد
یک نور اکتاباکس
طاها
نور فلش بانس
حامد
نور فلش از چتر نیمه گرم
حامد
نور فلش از چتر نیمه گرم
حامد
نور فلش از چتر نیمه گرم
حامد
نور فلش از چتر نیمه گرم
طاها
نور فلش بانس
حامد
نور دیتا پروژکتور
حامد
نور دیتا پروژکتور
حامد
نور مانیتور لپتاپ
حامد
نور عادی چراغ
حامد
نور عادی چراغ
حامد
نور عادی اتاق
حامد
نور پنجره
حامد
نور طبیعی
دریاچه سد کارون سه
نور طبیعی
نمایشگاه صنایع دستی
نور مستقیم فلش روی دوربین
آرامگاه خاجوی کرمانی
نور مستقیم فلش روی دوربین
روز اول مدرسه
نور طبیعی
حامد
نور طبیعی
طاها
نور فلش غیر مستقیم
فاطمه
نور فلش بانس
فاطمه
نور پنجره اتاق
حامد
نور طبیعی
حامد
نور مستقیم فلش روی دوربین
حامد
نور شمع
نور مدلینگ اکتاباکس و چتر
F4 1/50 ISO1000
حامد
نور طبیعی
حامد
نور طبیعی
حامد
نور طبیعی
حامد
نور غیر مستقیم فلش از پشت دیفیوزر
نور غیر مستقیم فلش
F1.8 1/160 ISO100 85mm
javascript