کلاس فتوشاپ پانیذ
بهار 1396
کلاس عکاسی
زمستان 95 - آموزشگاه پانیذ
3DS MAX
پاییز 1395 - آموزشگاه پانیذ
Photoshop
پاییز 1395
کارگاه عکاسی آریانا
پاییز 1395
3DS MAX
تابستان 95- آموزشگاه پانیذ
Photography
کلاس عکاسی آموزشگاه آریانا - تابستان 95
Photoshop
تابستان 95- آموزشگاه پانیذ
3DS MAX
بهار 95- آموزشگاه پانیذ
AutoCAD
بهار 95- آموزشگاه پانیذ
Photoshop
زمستان 94 - آموزشگاه پانیذ
3DS MAX
زمستان 94- آموزشگاه پانیذ
AutoCAD
پاییز 94- آموزشگاه پانیذ
Photoshop
تابستان 94- آموزشگاه پانیذ
3DS MAX
تابستان 94- آموزشگاه پانیذ
Photoshop
تابستان 94- آموزشگاه پانیذ
3DS MAX
تابستان 94- آموزشگاه پانیذ
Photoshop
زمستان 93 - آموزشگاه پانیذ
3DS MAX
زمستان 93 - آموزشگاه پانیذ
3DS MAX
زمستان 93 - آموزشگاه پانیذ
AutoCAD
پاییز 93 - آموزشگاه پانیذ
Photoshop
پاییز 1393- آموزشگاه پانیذ
CIW
پاییز 1393- آموزشگاه پانیذ
CIW
پاییز 1393- آموزشگاه پانیذ
3DS MAX
تابستان 93 - آموزشگاه پانیذ
Photoshop
تابستان 93 - آموزشگاه پانیذ
3DS MAX
شهریور 1393 - آموزشگاه پانیذ
AutoCAD
تابستان 93 - آموزشگاه پانیذ
3DS MAX Project
تابستان 93 - آموزشگاه پانیذ
Photoshop
بهار 1393 - آموزشگاه پانیذ
Photoshop
بهار 1393 - آموزشگاه پانیذ
3DS MAX
خانه عمران - اردیبهشت 93
Photoshop
پاییز 1392 - آموزشگاه پانیذ
3DS MAX
زمستان 92 - آموزشگاه پانیذ
3DS MAX
پاییز 1392 - آموزشگاه پانیذ
Photoshop
زمستان 92 - آموزشگاه پانیذ
javascript