نمرات کلاس مکس آریانا سکشن سوم
5-13 5-15 5-20 5-22 5-27 6-3 6-5 6-10 6-12 6-17
جلسه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 نمره کلاسی
مریم نیسان زاده 0 0 0 4 3 3 4 5 3 4 26
علی حسام پور 0 0 0 3 3 3 3 5 4 5 26
نگاربن غلامزاده 0 0 0 3 3 3 3 5 4 4 25
محمدامین عیدانی 0 0 0 3 2 3 3 5 3 5 24
امیررضا شریفی 0 0 0 3 3 2 3 5 3 4 23
منصوره موسوی میانگران 0 0 0 2 2 3 3 5 3 4 22
سمانه ابراهیمیان 0 0 0 3 0 0 3 3 4 0 13
نادر نعمت زاده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
محمد حسین ابریشم کار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0