تیک تاریخ آموزشگاه کلاس رتبه نام و نام خانوادگی نمره
             
  زمستان 1401 آریانا Photoshop 1 نازنین کریمی ناصری 114
  زمستان 1401 آریانا Photoshop 2 حامد جراح زاده 97
  زمستان 1401 آریانا Photoshop 3 ژیلا کریمی 94
  زمستان 1401 آریانا Photoshop 4 ندا احمدزاده 99
  زمستان 1401 آریانا Photoshop 5 محمد جواد جلال وند 82
         
  زمستان 1401 آریانا AutoCAD 1 بهناز چحیلی 119
  زمستان 1401 آریانا AutoCAD 2 الناز هراتی 106
  زمستان 1401 آریانا AutoCAD 3 مانلی احمدی 104
  زمستان 1401 آریانا AutoCAD 4 احسان شاکر 99
  زمستان 1401 آریانا AutoCAD 5 مریم باقری 95
  زمستان 1401 آریانا AutoCAD 6 سارا موحد 89
  زمستان 1401 آریانا AutoCAD 7 سارا یزدان پناه 72
  زمستان 1401 آریانا AutoCAD 8 دنیا حق گویی 63
  زمستان 1401 آریانا AutoCAD 9 کسری حاتمی 41
         
  زمستان 1401 آریانا 3ds max 1 ندا احمدزاده 118
  زمستان 1401 آریانا 3ds max 2 علی امیدنیا 110
  زمستان 1401 آریانا 3ds max 3 محمد جواد جلال وند 110
  زمستان 1401 آریانا 3ds max 4 غزال حاتمی 102
  زمستان 1401 آریانا 3ds max 5 ساغر علینژاد 90
  زمستان 1401 آریانا 3ds max 6 مهسا منشی زاده 90
  زمستان 1401 آریانا 3ds max 7 نیکو بخیت 89
  زمستان 1401 آریانا 3ds max 8 علی بهپور 7
         
         
  زمستان 1401 جهاد دانشگاهی AutoCAD 1 محبوبه مرادی نیکو 98
  زمستان 1401 جهاد دانشگاهی AutoCAD 2 مرتضی پورعیدی 89
  زمستان 1401 جهاد دانشگاهی AutoCAD 3 نگین عرفانی فرد 87
  زمستان 1401 جهاد دانشگاهی AutoCAD 4 سارا میاحی 65
  زمستان 1401 جهاد دانشگاهی AutoCAD 5 نازنین شانه ساز 60
  زمستان 1401 جهاد دانشگاهی AutoCAD 6 نگار بلوربرزاده 45
  زمستان 1401 جهاد دانشگاهی AutoCAD 7 مینو زهیری 24
  زمستان 1401 جهاد دانشگاهی AutoCAD 8 محمد امین فرهمندفر 15
  زمستان 1401 جهاد دانشگاهی AutoCAD 9 سیده نسا موسوی 1
  زمستان 1401 جهاد دانشگاهی AutoCAD 10 میلاد طاهری 0
         
         
         
         
         
         
  پاییز 1401 آریانا AutoCAD 1 مهسا منشی زاده 98
  پاییز 1401 آریانا AutoCAD 2 مصطفی اریافر 97
  پاییز 1401 آریانا AutoCAD 3 حسین سواری 94
  پاییز 1401 آریانا AutoCAD 4 سپیده رستمی 87
  پاییز 1401 آریانا AutoCAD 5 مریم ابوالحسنی 86
  پاییز 1401 آریانا AutoCAD 6 سها سواری پور 80
  پاییز 1401 آریانا AutoCAD 7 محمد شجاعی 80
  پاییز 1401 آریانا AutoCAD 8 ندا احمد زاده 80
  پاییز 1401 آریانا AutoCAD 9 محمد مهدی سواری پور 78
  پاییز 1401 آریانا AutoCAD 10 مها سواری پور 75
  پاییز 1401 آریانا AutoCAD 11 امل ساکی 66
         
  پاییز 1401 آریانا Photoshop 1 حدیث رشیدی 73
  پاییز 1401 آریانا Photoshop 2  حسین ظاهری عبده وند 46
  پاییز 1401 آریانا Photoshop 3 مریم زلقی 22
  پاییز 1401 آریانا Photoshop 4 سهراب شمس 20
  پاییز 1401 آریانا Photoshop 5 ملیکا کاظمی 11
         
  تابستان 1401 آریانا 3ds max 1 مینو اکبری 99
  تابستان 1401 آریانا 3ds max 2 زهرا نظری 81
  تابستان 1401 آریانا 3ds max 3 گلناز الفونه 63
  تابستان 1401 آریانا 3ds max 3 غزال رشیدی 63
  تابستان 1401 آریانا 3ds max 4 محمود ساعد 37
         
  تابستان 1401 آریانا AutoCAD 1 غزال حاتمی 103
  تابستان 1401 آریانا AutoCAD 2 مریم عسکری 89
  تابستان 1401 آریانا AutoCAD 3 علی امیدنیا 84
  تابستان 1401 آریانا AutoCAD 4 محمد مسیحی 77
  تابستان 1401 آریانا AutoCAD 5 فاطمه زلقی 76
  تابستان 1401 آریانا AutoCAD 6 ساناز باقری 41
  تابستان 1401 آریانا AutoCAD 7 علیرضا اقاجری 4
         
  زمستان 1400 آریانا AutoCAD 1 رزا عسکرپور 101
  زمستان 1400 آریانا AutoCAD 2   نازنین ثنایی 96
  زمستان 1400 آریانا AutoCAD 3 حسین ظاهری عبده وند 88
  زمستان 1400 آریانا AutoCAD 4 پرنیان صادقی 80
  زمستان 1400 آریانا AutoCAD 5 فاطمه معینی 73
  زمستان 1400 آریانا AutoCAD 6 مستوره نظری 69
  زمستان 1400 آریانا AutoCAD 7 مهسا نعماوی 64
  زمستان 1400 آریانا AutoCAD 8 فاطمه یوسفی 5
         
  زمستان 1400 جهاد دانشگاهی 3ds max   ناهید محمودی عابد 95
  زمستان 1400 جهاد دانشگاهی 3ds max   سید محمدجواد پورمانی 76
  زمستان 1400 جهاد دانشگاهی 3ds max   فاطمه کردزنگنه 65
  زمستان 1400 جهاد دانشگاهی 3ds max   مهسا مرداد 11
  زمستان 1400 جهاد دانشگاهی 3ds max   فهیمه حسین پور 11
  زمستان 1400 جهاد دانشگاهی 3ds max   مهسا کشاورزی 5
         
  زمستان 1400 آریانا Photoshop 1 احمد دریس 83
  زمستان 1400 آریانا Photoshop 2 سورن شیرانی 78
  زمستان 1400 آریانا Photoshop 3 مریم تحریری 50
  زمستان 1400 آریانا Photoshop 4 مریم روشندل 57
  زمستان 1400 آریانا Photoshop 5 الهه حیدری نیا 19
  زمستان 1400 آریانا Photoshop 6 نرسین ایلان کشکولی 1
         
  زمستان 1400 آریانا 3DS MAX 1 ژاله خدادادی 103
  زمستان 1400 آریانا 3DS MAX 2 شيما عباسي سميع #REF!
  زمستان 1400 آریانا 3DS MAX 3 انیس مستقیمی نژاد #REF!
  زمستان 1400 آریانا 3DS MAX 4 موژان ربیع همدانی #REF!
  زمستان 1400 آریانا 3DS MAX 5 گلنازعیسوند #REF!
  زمستان 1400 آریانا 3DS MAX 6 سیمین پرویزی 12
           
  زمستان 1400 آریانا AutoCAD 1 رویا سلیمانیا 104
  زمستان 1400 آریانا AutoCAD 2 کیمیا دهقانی 94
  زمستان 1400 آریانا AutoCAD 3 پرنیا محمودزاده 84
  زمستان 1400 آریانا AutoCAD 4 زهرا حردان 68
  زمستان 1400 آریانا AutoCAD 5 نسترن فلاحی 42
  زمستان 1400 آریانا AutoCAD 6 نیلوفر باقری 32
             
  زمستان 1400 آریانا Photoshop 1 نسترن زلقی 104
  زمستان 1400 آریانا Photoshop 2 مصطفی سوسنی 98
  زمستان 1400 آریانا Photoshop 2 حدیث اسکندری 98
  زمستان 1400 آریانا Photoshop 3 ساسان حاجت پور 77
  زمستان 1400 آریانا Photoshop 3 نرگس زلقی 77
  زمستان 1400 آریانا Photoshop 4 مینا فلاحت کار 65
             
  پاییز 1400 آریانا AutoCAD 1 الهه آریامنش 122
  پاییز 1400 آریانا AutoCAD 2 نجمه میرزائی 117
  پاییز 1400 آریانا AutoCAD 3 الهه دهان زاده 107
  پاییز 1400 آریانا AutoCAD 4 ریحانه حزبه 96
  پاییز 1400 آریانا AutoCAD 5 حسین میاحی 50
  پاییز 1400 آریانا AutoCAD 6 سمانه یوسفی 46
             
  پاییز 1400 آریانا 3DS MAX 1 نازنین احمدپورشریفی 95
  پاییز 1400 آریانا 3DS MAX 2 حدیث امییری نیا 86
  پاییز 1400 آریانا 3DS MAX 3 مهناز صالح خرم آبادی 10
  پاییز 1400 آریانا 3DS MAX 4 مصطفی نگراوی 8
  پاییز 1400 آریانا 3DS MAX 5 فاطمه داراب پور 0
             
  پاییز 1400 جهاد دانشگاهی AutoCAD 1 مینا سمائلی 100
  پاییز 1400 جهاد دانشگاهی AutoCAD 1 فاطمه کرد زنگنه 100
  پاییز 1400 جهاد دانشگاهی AutoCAD 2 سوسن عبداللهی 97
  پاییز 1400 جهاد دانشگاهی AutoCAD 2 علی عالیوند 97
  پاییز 1400 جهاد دانشگاهی AutoCAD 3 زهرا دستگیر 93
  پاییز 1400 جهاد دانشگاهی AutoCAD 3 نیما بیروتی 93
  پاییز 1400 جهاد دانشگاهی AutoCAD 4 زهره جعفری 84
  پاییز 1400 جهاد دانشگاهی AutoCAD 5 سید محمدجواد پورمانی 62
  پاییز 1400 جهاد دانشگاهی AutoCAD 6 مصطفی خازنی 61
  پاییز 1400 جهاد دانشگاهی AutoCAD 7 غزال فهیم پور 3
  پاییز 1400 جهاد دانشگاهی AutoCAD 8 کوثر شریفی 1
             
  پاییز 1400 آریانا Animation   حدیث اسکندری 75
  پاییز 1400 آریانا Animation   مینا فلاحتکار 70
  پاییز 1400 آریانا Animation   آروین صادقی 69
  پاییز 1400 آریانا Animation   سعید فلاحتکار 19
  پاییز 1400 آریانا Animation   فرزاد گویا 16
             
  پاییز 1400 جهاد دانشگاهی Photoshop 1 مریم طهماسبی 100
  پاییز 1400 جهاد دانشگاهی Photoshop 2 مریم سلیمی بنی 85
  پاییز 1400 جهاد دانشگاهی Photoshop 2 نسرین نظری 85
  پاییز 1400 جهاد دانشگاهی Photoshop 3 هما چرخچی 79
  پاییز 1400 جهاد دانشگاهی Photoshop 4 مصطفی خازنی 68
  پاییز 1400 جهاد دانشگاهی Photoshop 5 نرگس موسوی 68
  پاییز 1400 جهاد دانشگاهی Photoshop 6 محیا اسلامی پور 49
  پاییز 1400 جهاد دانشگاهی Photoshop 7 رقیه مهدویان فر 32
  پاییز 1400 جهاد دانشگاهی Photoshop 8 ماهان ایهاوندی 29
  پاییز 1400 جهاد دانشگاهی Photoshop 9 مهناز صالح خرم آبادی 1
             
  تابستان 1400 آریانا 3DS MAX   حدیث اسکندری 91
  تابستان 1400 آریانا 3DS MAX   محمد صفا 84
  تابستان 1400 آریانا 3DS MAX   فرزادگویا 55
  تابستان 1400 آریانا 3DS MAX   عاطفه مکوندی 26
  تابستان 1400 آریانا 3DS MAX   مهدی سلمان پور 18
             
  تابستان 1400 بهار 1400 AutoCAD   ماجد شجیرات 82
  تابستان 1400 بهار 1400 AutoCAD   سیاوش درج 64
  تابستان 1400 بهار 1400 AutoCAD   مهدی سلمان پور 61
  تابستان 1400 بهار 1400 AutoCAD   حدیث شکرالهی 47
  تابستان 1400 بهار 1400 AutoCAD   مینا فلاحتکار 45
             
  بهار 1400 آریانا Photoshop   مریم رضوانی 91
  بهار 1400 آریانا Photoshop   مهدی خالقی 82
  بهار 1400 آریانا Photoshop   ساهره تفاخ 17
  بهار 1400 آریانا Photoshop   نسرین ایلان کشکولی 15
  بهار 1400 آریانا Photoshop   حجت قصاب زاده 0
             
  زمستان 99 آریانا Photoshop 1 ابوذر فرامرزی 103
  زمستان 99 آریانا Photoshop 2 شادی سلیمانی 101
  زمستان 99 آریانا Photoshop 3 اهوازی 97
  زمستان 99 آریانا Photoshop 4 نگار اسد پور 96
  زمستان 99 آریانا Photoshop 5 فاطمه دشتی 84
  زمستان 99 آریانا Photoshop 6 میترا اشرفی 81
             
  بهار 1400 آریانا 3DS MAX 1 سعید فلاحتکار 80
  بهار 1400 آریانا 3DS MAX 2 مینا فلاحتکار 71
  بهار 1400 آریانا 3DS MAX 3 مسیح علیدادی 66
  بهار 1400 آریانا 3DS MAX 4 سحر صحرایی 0
             
  بهار 1400 آریانا AutoCAD 1 محمد ارجمند 93
  بهار 1400 آریانا AutoCAD 2 شهلا حردان 82
  بهار 1400 آریانا AutoCAD 3 بابک رفیعی 52
  بهار 1400 آریانا AutoCAD 4 سیمین پرویزی 50
             
  زمستان 99 آریانا AutoCAD 1 نازنین احمدپورشریفی 120
  زمستان 99 آریانا AutoCAD 2 علی حسام پور 49
  زمستان 99 آریانا AutoCAD 3 گلنازعیسوند 43
  زمستان 99 آریانا AutoCAD 4 پدرام میربختیار 36
  زمستان 99 آریانا AutoCAD 5 سنا احمدی 15
  زمستان 99 آریانا AutoCAD 6 مریم مورجانی 4
             
  زمستان 99 آریانا Photoshop 1 اسما سلیمانی 109
  زمستان 99 آریانا Photoshop 2 فاطمه صالحی پور 102
  زمستان 99 آریانا Photoshop 3 زینب زلقی 15
  زمستان 99 آریانا Photoshop 4 رسا مرداد 14
             
  زمستان 99 آریانا عکاسی   رضا شجاعی  
  زمستان 99 آریانا عکاسی   وفا فیصلی  
  زمستان 99 آریانا عکاسی   شادی سلیمانی  
  زمستان 99 آریانا عکاسی   نگار اسدپور  
  زمستان 99 آریانا عکاسی   چراغ زاده  
             
  پاییز 99 آریانا 3DS MAX 1 آروین صادقی 92
  پاییز 99 آریانا 3DS MAX 2 معصومه نازی 69
  پاییز 99 آریانا 3DS MAX 3 منا محمدی مهر 63
  پاییز 99 آریانا 3DS MAX 4 سهام لویمی 61
  پاییز 99 آریانا 3DS MAX 5 سارا لک 25
             
  پاییز 99 آریانا 3DS MAX 1 صادق افتخار 96
  پاییز 99 آریانا 3DS MAX 2 نیلوفر شیخ الاسلامی 76
  پاییز 99 آریانا 3DS MAX 3 مهسا کدخدا زاده 65
  پاییز 99 آریانا 3DS MAX 4 دانیال امامی 23
  پاییز 99 آریانا 3DS MAX 5 مانا روشن دل 15
  پاییز 99 آریانا 3DS MAX 6 نادر نعمت زاده 10
             
  پاییز 99 آریانا AutoCAD 1 زهرا موسوی 107
  پاییز 99 آریانا AutoCAD 2 انیس مستقیمی نژاد 87
  پاییز 99 آریانا AutoCAD 3 محمد برآفتابی 63
  پاییز 99 آریانا AutoCAD 4 فاطمه دهدار 46
  پاییز 99 آریانا AutoCAD 5 لاله داراپور 28
  پاییز 99 آریانا AutoCAD 6 حمید رحمانی 25
             
1500 تابستان 99 آریانا Photoshop 1 مرضیه محمدیان 108
1499 تابستان 99 آریانا Photoshop 2 مهسا جبل آبادی 102
1498 تابستان 99 آریانا Photoshop 2 پارسا خانی پور 102
1497 تابستان 99 آریانا Photoshop 3 صبا دانیال فر 95
1496 تابستان 99 آریانا Photoshop 3 حمیدرضا نبی یی 90
1495            
1494 تابستان 99 آریانا Photoshop 1 پرستو کوچکی 105
1493 تابستان 99 آریانا Photoshop 2 ساناز باقری 94
1492 تابستان 99 آریانا Photoshop 3 محمد حسینی برآفتابی 84
1491 تابستان 99 آریانا Photoshop 4 پیمان کوچکی 83
1490 تابستان 99 آریانا Photoshop 5 مهدی طرفی 82
1489 تابستان 99 آریانا Photoshop 6 مائده هلودی 10
1488 تابستان 99 آریانا Photoshop 7 مریم زلقی 0
1486            
1485 تابستان 99 آریانا Photoshop 1 زینب فدیعمی 102
1484 تابستان 99 آریانا Photoshop 2 فاطمه رنجبر 97
1483 تابستان 99 آریانا Photoshop 3 مسلم دشت بزرگ 87
1482 تابستان 99 آریانا Photoshop 4 مریم نمکی 38
1481 تابستان 99 آریانا Photoshop 5 باربد حاجی پور 5
1480            
1479            
1478 تابستان 99 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 1 گلیاد رعیتی 112
1477 تابستان 99 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 2 نسرین اسکندری سبزی 103
1476 تابستان 99 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 3 عبدالحسین حویزاوی 93
1475 تابستان 99 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 4 علی طهماسبی 84
1474 تابستان 99 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 5 انیس رشیدی 82
1473 تابستان 99 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 6 زهرا دریس فرد 68
1472 تابستان 99 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 7 علی رستگاری 8
1471 تابستان 99 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 8 مینا فلاحت کار 5
1470 تابستان 99 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 9 سارا محسنی 4
1469 تابستان 99 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 10 محمد محمودی 0
1468 تابستان 99 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 10 پارسا مرادی 0
1467 تابستان 99 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 10 محمد مقدم 0
1466 تابستان 99 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 10 نسرین کعب عمیر 0
1463            
1462 تابستان 99 آریانا 3DS MAX 1 داوود بابادی یوسفی 106
1461 تابستان 99 آریانا 3DS MAX 2 زهرا بهنام 82
1460 تابستان 99 آریانا 3DS MAX 3 طهماسبی 77
1459 تابستان 99 آریانا 3DS MAX 4 سارا قبادی 71
1458 تابستان 99 آریانا 3DS MAX 5 فرزانه دانش 68
1457 تابستان 99 آریانا 3DS MAX 6 سارا کیان پور 9
1455            
1454 تابستان 99 آریانا عکاسی   پیمان کوچکی  
1453 تابستان 99 آریانا عکاسی   پرستو کوچکی  
1452 تابستان 99 آریانا عکاسی   حدیث اشرفی  
1451 تابستان 99 آریانا عکاسی   آرزو حتمی  
1450            
1449 زمستان 98 آریانا 3DS MAX 1 شیرین باوی 104
1448 زمستان 98 آریانا 3DS MAX 2 هیوا پورعباس 97
1447 زمستان 98 آریانا 3DS MAX 3 محمد حسینی برآفتابی 77
1446 زمستان 98 آریانا 3DS MAX 4 آرش صفری 73
1445 زمستان 98 آریانا 3DS MAX 5 داریوش حبیبی 54
1444 زمستان 98 آریانا 3DS MAX 6 شیرین عزیزی 21
1443 زمستان 98 آریانا 3DS MAX 7 الهام ظهیری 19
1442            
1441 بهار 99 آریانا MAX ANIMATION 4 رضا خسروی راد  
1440 بهار 99 آریانا MAX ANIMATION 1 رضا صفار  
1439 بهار 99 آریانا MAX ANIMATION 2 امیر غلامی  
1438 بهار 99 آریانا MAX ANIMATION 5 مریم نمکی  
1437 بهار 99 آریانا MAX ANIMATION 3 امیررضا شریفی  
1436            
1435 زمستان 98 آریانا 3DS MAX 1 شهیاد بسام هارونی 89
1434 زمستان 98 آریانا 3DS MAX 2 محمد حسین ابریشم کار 84
1433 زمستان 98 آریانا 3DS MAX 3 نگین معصومی 83
1432 زمستان 98 آریانا 3DS MAX 4 فاطمه حردان 69
1431 زمستان 98 آریانا 3DS MAX 4 مجید مسعودی 69
1430 زمستان 98 آریانا 3DS MAX 5 مائده فریدونی 68
1429 زمستان 98 آریانا 3DS MAX 6 فرزانه دانش 40
1428 زمستان 98 آریانا 3DS MAX 7 امیررضا شریفی 26
1427 زمستان 98 آریانا 3DS MAX 8 سهام لویمی 21
1426 زمستان 98 آریانا 3DS MAX 9 آرمین حمیدی 3
1425            
1424 پاییز 98 آریانا AutoCAD 1 مهلا براتی 124
1423 پاییز 98 آریانا AutoCAD 2 کامران میربختیار 116
1422 پاییز 98 آریانا AutoCAD 3 آرش صفری 115
1421 پاییز 98 آریانا AutoCAD 4 داوود یوسفی بابادی 111
1420 پاییز 98 آریانا AutoCAD 5 محمد حسین ابریشم کار 108
1419 پاییز 98 آریانا AutoCAD 6 سید احسان موسوی نژاد 104
1418 پاییز 98 آریانا AutoCAD 7 محمدجواد محمدی 103
1417 پاییز 98 آریانا AutoCAD 7 رویا بک کردی 103
1416 پاییز 98 آریانا AutoCAD 8 محمد خضری پور 101
1415            
1414 پاییز 98 جهاد دانشگاهی AutoCAD 1 امید ذکاوتمند 88
1413 پاییز 98 جهاد دانشگاهی AutoCAD 2 محمدرضا ساکی 84
1412 پاییز 98 جهاد دانشگاهی AutoCAD 3 ارمین حقیقت 82
1411 پاییز 98 جهاد دانشگاهی AutoCAD 4 الناز بقالیان زاده 80
1410 پاییز 98 جهاد دانشگاهی AutoCAD 4 هدی طرفی طاهری 80
1409 پاییز 98 جهاد دانشگاهی AutoCAD 5 علی زهیری نسب 67
1408 پاییز 98 جهاد دانشگاهی AutoCAD 6 رضا شایسته 58
1407 پاییز 98 جهاد دانشگاهی AutoCAD 7 سیما عطائی 47
1406 پاییز 98 جهاد دانشگاهی AutoCAD 8 مهسا اهنگی 28
1405 پاییز 98 جهاد دانشگاهی AutoCAD 9 رضا صالحی 15
1404 پاییز 98 جهاد دانشگاهی AutoCAD 10 داریوش حبیبی 12
1403 پاییز 98 جهاد دانشگاهی AutoCAD 11 معصومه نازی 12
1402 پاییز 98 جهاد دانشگاهی AutoCAD 12 سحر بهروزی 5
1401            
1400 پاییز 98 آریانا AutoCAD 1 ابراهیم خانی پور 100
1399 پاییز 98 آریانا AutoCAD 2 صفورا  امانی 75
1398 پاییز 98 آریانا AutoCAD 3 الهه شجاعی 69
1397 پاییز 98 آریانا AutoCAD 4 غزل کنعانی 43
1396            
1395 زمستان 98 آریانا Photoshop 1 داوود یوسفی بابادی 103
1394 زمستان 98 آریانا Photoshop 2 فاطمه دهدار 74
1393 زمستان 98 آریانا Photoshop 3 انسیه موگهی 67
1392 زمستان 98 آریانا Photoshop 4 عطفه فرج شوشتری 44
1391 زمستان 98 آریانا Photoshop 5 عاطفه خیرالهی 40
1390 زمستان 98 آریانا Photoshop 6 مائده هلودی 25
1389            
1388 زمستان 98 آریانا 3DS MAX 1 شهیاد بسام هارونی 89
1387 زمستان 98 آریانا 3DS MAX 2 محمد حسین ابریشم کار 84
1386 زمستان 98 آریانا 3DS MAX 3 نگین معصومی 83
1385 زمستان 98 آریانا 3DS MAX 4 مجید مسعودی 69
1384 زمستان 98 آریانا 3DS MAX 5 مائده فریدونی 69
1383 زمستان 98 آریانا 3DS MAX 6 فاطمه حردان 68
1382 زمستان 98 آریانا 3DS MAX 6 امیررضا شریفی 60
1381 زمستان 98 آریانا 3DS MAX 8 فرزانه دانش 40
1380 زمستان 98 آریانا 3DS MAX 9 سهام لویمی 21
1379 زمستان 98 آریانا 3DS MAX 10 آرمین حمیدی 3
1378            
1377 پاییز 98 آریانا 3DS MAX 1 نگاربن غلامزاده 73
1376 پاییز 98 آریانا 3DS MAX 2 مریم نیسان زاده 67
1375 پاییز 98 آریانا 3DS MAX 3 محمدامین عیدانی 65
1374 پاییز 98 آریانا 3DS MAX 4 منصوره موسوی میانگران 61
1373 پاییز 98 آریانا 3DS MAX 5 علی حسام پور 60
1372 پاییز 98 آریانا 3DS MAX 6 سمانه ابراهیمیان 36
1371 پاییز 98 آریانا 3DS MAX 7 امیررضا شریفی 28
1370            
1369 پاییز 98 آریانا Photoshop 1 داوود یوسفی بابادی 103
1368 پاییز 98 آریانا Photoshop 2 فاطمه دهدار 74
1367 پاییز 98 آریانا Photoshop 3 انسیه موگهی 67
1366 پاییز 98 آریانا Photoshop 4 عطفه فرج شوشتری 44
1365 پاییز 98 آریانا Photoshop 5 عاطفه خیرالهی 40
1364 پاییز 98 آریانا Photoshop 6 مائده هلودی 25
1363 پاییز 98 آریانا Photoshop 7 احمد دریس 0
1362            
1361 تابستان 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 1 ایفا فاضلی 99
1360 تابستان 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 2 مهلا براتی 97
1359 تابستان 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 2 زهرا سادات موسوی گورابی 97
1358 تابستان 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 3 محمدامین روزی طلب 95
1357 تابستان 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 3 زهرا عبدل پور 95
1356 تابستان 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 4 هدی خواستاری 91
1355 تابستان 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 4 الهام طهماسبی 91
1354 تابستان 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 5 محمد علی دناک 88
1353 تابستان 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 6 عارف زرین 85
1352 تابستان 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 7 سینا قمشی 80
1351 تابستان 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 8 فاطمه رنجبر 77
1350 تابستان 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 9 مالک سیلاوی 66
1349 تابستان 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 10 نیلوفر داستان 24
1348 تابستان 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 11 مهرتا یوسف پور 6
1347 تابستان 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 12 ریحانه نصرالهی 4
1346 تابستان 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 12 سمانه گجریان 4
1345            
1344 تابستان 98 آریانا 3DS MAX 1 هنگامه صاربان 46
1343 تابستان 98 آریانا 3DS MAX 2 آزیتا نیک باقری 37
1342 تابستان 98 آریانا 3DS MAX 3 مریم نمکی 29
1341 تابستان 98 آریانا 3DS MAX 4 صفورا امانی 18
1340 تابستان 98 آریانا 3DS MAX 5 نوشین حسن پور 2
1339 تابستان 98 آریانا 3DS MAX 6 منصوره شریف زاده 0
1338 تابستان 98 آریانا 3DS MAX 6 امیر غلامی 0
1337            
1336 پاییز 98 آریانا Photoshop 1 سارا ارجمند نژاد 133
1335 پاییز 98 آریانا Photoshop 2 سیاوش درج 119
1334 پاییز 98 آریانا Photoshop 3 زینب زلقی 101
1333 پاییز 98 آریانا Photoshop 4 آرمین محمدی 95
1332 پاییز 98 آریانا Photoshop 5 صحرا مرشد 70
1331 پاییز 98 آریانا Photoshop 6 علی غلامی 60
1330 پاییز 98 آریانا Photoshop 7 علیرضا کریمی 32
1329 پاییز 98 آریانا Photoshop 8 مائده هلودی 5
1328 پاییز 98 آریانا Photoshop 9 امیر پارسی 0
1327            
1326 تابستان 98 آریانا Photoshop 1 محمدرضا خانی پور 97
1325 تابستان 98 آریانا Photoshop 2 نیما پارسا 88
1324 تابستان 98 آریانا Photoshop 3 رضا عنصری 75
1323 تابستان 98 آریانا Photoshop 4 مریم فدایی 68
1322 تابستان 98 آریانا Photoshop 5 سهام لویمی 2
1321 تابستان 98 آریانا Photoshop 6 رضا رضوی 0
1320            
1319 پاییز 98 آریانا عکاسی 1 محمد سعید محمد زاده 100
1318 پاییز 98 آریانا عکاسی 2 ملینا کعب عمیر 90
1317 پاییز 98 آریانا عکاسی 2 مریم صالحی 90
1316 پاییز 98 آریانا عکاسی 3 فروغ سادات امینی رودبندی 80
1315 پاییز 98 آریانا عکاسی 3 مائده هلودی 80
1314 پاییز 98 آریانا عکاسی 4 صالح کردستانی نژاد 70
1313            
1312 پاییز 98 جهاد دانشگاهی عکاسی 1 رضا گشیشی 95
1311 پاییز 98 جهاد دانشگاهی عکاسی 1 زینب منابی 95
1310 پاییز 98 جهاد دانشگاهی عکاسی 2 زهرا بهنام 90
1309 پاییز 98 جهاد دانشگاهی عکاسی 2 فاطمه ایزدی 90
1308 پاییز 98 جهاد دانشگاهی عکاسی 2 هاشم ایزدی 90
1307 پاییز 98 جهاد دانشگاهی عکاسی 3 سنا عبیری 80
1306 پاییز 98 جهاد دانشگاهی عکاسی 4 زهرا بهشتی 60
1305            
1304 تابستان 98 آریانا 3DS MAX 1 مائده احسانی فرد 103
1303 تابستان 98 آریانا 3DS MAX 2 محمد خضری پور 97
1302 تابستان 98 آریانا 3DS MAX 3 صادق دوره باف 77
1301 تابستان 98 آریانا 3DS MAX 4 منا خلف پور هلاله 73
1300 تابستان 98 آریانا 3DS MAX 5 عاطفه خیرالهی 69
1299 تابستان 98 آریانا 3DS MAX 6 مهدی مولوی 42
1298 تابستان 98 آریانا 3DS MAX 7 دانیال امامی 34
1297 تابستان 98 آریانا 3DS MAX 8 غلامرضا بابادی زاده 29
1296 تابستان 98 آریانا 3DS MAX 9 یوسفی 13
1295            
1294 تابستان 98 آریانا AutoCAD 1 علی شمس زاده 131
1293 تابستان 98 آریانا AutoCAD 2 آرمین محمدی 127
1292 تابستان 98 آریانا AutoCAD 3 زینب زلقی 120
1291 تابستان 98 آریانا AutoCAD 4 شکوه نوروزی لرکی 112
1290 تابستان 98 آریانا AutoCAD 5 سهام لویمی 99
1289 تابستان 98 آریانا AutoCAD 6 حسین گروئی 81
1288 تابستان 98 آریانا AutoCAD 7 لاله گندلی داراپور 0
1287 تابستان 98 آریانا AutoCAD 7 بیژن جمال مطلق 0
1286            
1285 تابستان 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 1 علی طهماسبی 98
1284 تابستان 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 1 اکبر شیرمردی 98
1283 تابستان 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 2 عبدالکریم هلیچی 85
1282 تابستان 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 2 سید روح الله انوشه 85
1281 تابستان 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 2 بهروز رونقی 85
1280 تابستان 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 3 شهریار وحیدی 82
1279 تابستان 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 4 محمد داغری 81
1278 تابستان 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 5 نازنین کریمی 78
1277 تابستان 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 6 مالک سیلاوی 74
1276 تابستان 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 7 سحر بهروزی 42
1275 تابستان 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 8 محمدامین رویوران 42
1274 تابستان 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 9 سارا کیانپور 37
1273 تابستان 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 10 مریم صورت نگار 32
1272 تابستان 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 11 جاوید وحیدی 31
1271 تابستان 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 12 اسما منجزی 30
1270 تابستان 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 13 اشکان تقی پور 24
1269 تابستان 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 14 متین قنواتی 4
1268            
1267 تابستان 98 آریانا مکس انیمیشن 1 کامران میربختیاری 96
1266 تابستان 98 آریانا مکس انیمیشن 2 مهسا حاتمی 45
1265 تابستان 98 آریانا مکس انیمیشن 3 علی نجار نژاد 36
1264 تابستان 98 آریانا مکس انیمیشن 4 احمد دریس 0
1263            
1262 بهار 98 جهاد دانشگاهی AutoCAD 1 محمد جواد محمودی 92
1261 بهار 98 جهاد دانشگاهی AutoCAD 2 زهرا جوادنیا 89
1260 بهار 98 جهاد دانشگاهی AutoCAD 3 محمد زابیه 85
1259 بهار 98 جهاد دانشگاهی AutoCAD 4 صادق بیاتی 84
1258 بهار 98 جهاد دانشگاهی AutoCAD 5 محمد رهنما زاده 82
1257 بهار 98 جهاد دانشگاهی AutoCAD 6 الهام موسوی 76
1256 بهار 98 جهاد دانشگاهی AutoCAD 7 هادی رضایی میرقائد 74
1255 بهار 98 جهاد دانشگاهی AutoCAD 7 محمد امین سلیمانی 74
1254 بهار 98 جهاد دانشگاهی AutoCAD 8 رسول الهائی سحر 65
1253 بهار 98 جهاد دانشگاهی AutoCAD 9 حسام الدین حزباوی 62
1252 بهار 98 جهاد دانشگاهی AutoCAD 10 زهرا سلطانی 60
1251 بهار 98 جهاد دانشگاهی AutoCAD 10 بهار نوروز پور 60
1250 بهار 98 جهاد دانشگاهی AutoCAD 10 زیبا قاسمی 60
1249 بهار 98 جهاد دانشگاهی AutoCAD 11 عبدالله بوعذار 17
1248 بهار 98 جهاد دانشگاهی AutoCAD 12 سالار نباتی احمدی 13
1247 بهار 98 جهاد دانشگاهی AutoCAD 13 حسین رحیمی 10
1246 بهار 98 جهاد دانشگاهی AutoCAD 14 سحر بهروزی 4
1245 بهار 98 جهاد دانشگاهی AutoCAD 15 زهره احسانی نژاد 2
1244 بهار 98 جهاد دانشگاهی AutoCAD 16 متین قنواتی 1
1243            
1242 بهار 98 آریانا Photoshop 1 مهسا حاتمی 125
1241 بهار 98 آریانا Photoshop 2 مصطفی صمدی 116
1240 بهار 98 آریانا Photoshop 3 آرش موسوی 100
1239 بهار 98 آریانا Photoshop 4 سمانه ابراهیمیان 76
1238 بهار 98 آریانا Photoshop 5 دانیال امامی 67
1237 بهار 98 آریانا Photoshop 6 مجتبی آریافر 56
1236 بهار 98 آریانا Photoshop 7 نرگس امتی 37
1235 بهار 98 آریانا Photoshop 8 مائده مکوندی 18
1234 بهار 98 آریانا Photoshop 9 شکوفه براتی فر 0
1233       .    
1232 بهار 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 1 رضوان حافظی 99
1231 بهار 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 2 مینا سمائلی 98
1230 بهار 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 3 اکبر شیرمردی 94
1229 بهار 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 4 شکوه نوروزی لرکی 79
1228 بهار 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 5 زیبا براتی 27
1227 بهار 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 6 مائده مقدم 17
1226 بهار 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 7 رکسانا جوکار 6
1225 بهار 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 8 علیرضا کیان زاده 5
1224 بهار 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 9 دنیا نجفی 3
1223 بهار 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 10 مجتبی میراحمدی 2
1222 بهار 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 10 بابک مقصودی 2
1221 بهار 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 10 معصومه افضل پور 2
1220 بهار 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 11 سیده صفا مرعشی 1
1219 بهار 98 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 11 زهرا قنبری 1
1218            
1217 بهار 98 آریانا 3DS MAX 1 ابراهیم خانی پور 94
1216 بهار 98 آریانا 3DS MAX 2 سرور لرکی 87
1215 بهار 98 آریانا 3DS MAX 3 علیرضا آقاجری 59
1214 بهار 98 آریانا 3DS MAX 4 احمد دریس 47
1213            
1212 بهار 98 آریانا AutoCAD 1 آرش موسوی 106
1211 بهار 98 آریانا AutoCAD 2 دانیال امامی 99
1210 بهار 98 آریانا AutoCAD 3 مهدی مولوی 98
1209 بهار 98 آریانا AutoCAD 4 امین رعیت زاده 91
1208 بهار 98 آریانا AutoCAD 5 شهیاد بساک هارونی 85
1207 بهار 98 آریانا AutoCAD 6 غلامرضا بابادی 69
1206 بهار 98 آریانا AutoCAD 7 سهام لویمی 57
1205 بهار 98 آریانا AutoCAD 8 عبدالکریم مهرپرور 54
1204 بهار 98 آریانا AutoCAD 9 محمد فارسی 24
1203            
1202 زمستان 97 پانیذ Photoshop 1 فاروق میاحی 98
1201 زمستان 97 پانیذ Photoshop 2 هدی قنطاب پور 94
1200 زمستان 97 پانیذ Photoshop 2 شقایق حافظی 94
1199 زمستان 97 پانیذ Photoshop 3 محمدامین اهوازیان 84
1198 زمستان 97 پانیذ Photoshop 3 علیرضا اهوازیان 84
1197 زمستان 97 پانیذ Photoshop 4 علیزضا داریوش نژاد 74
1196 زمستان 97 پانیذ Photoshop 5 شهاب کی منش 61
1195 زمستان 97 پانیذ Photoshop 6 ساناز سلبی 48
1194 زمستان 97 پانیذ Photoshop 7 مهبد یاقوت 46
1193 زمستان 97 پانیذ Photoshop 8 شقایق سلامات 8
1192 زمستان 97 پانیذ Photoshop 9 نرگس محمدیان 5
1191 زمستان 97 پانیذ Photoshop 10 زینب نادری 0
1190 زمستان 97 پانیذ Photoshop 11 نیایش محمدیان 0
1189 زمستان 97 پانیذ Photoshop 12 محمد شانه ساز 0
1188            
1187 زمستان 97 پانیذ Photoshop 1 مرضیه جلال نیا 98
1186 زمستان 97 پانیذ Photoshop 2 محمد سعید محمدزاده 96
1185 زمستان 97 پانیذ Photoshop 2 شیما کجباف والا 96
1184 زمستان 97 پانیذ Photoshop 2 غلامرضا بابادی 96
1183 زمستان 97 پانیذ Photoshop 3 مرضیه کرد زنگنه 94
1182 زمستان 97 پانیذ Photoshop 4 صالح کردستانی 91
1181 زمستان 97 پانیذ Photoshop 5 دانیال امامی 90
1180 زمستان 97 پانیذ Photoshop 6 نرگس امتی 87
1179 زمستان 97 پانیذ Photoshop 7 سیده آفاق محسنی موسوی 81
1178 زمستان 97 پانیذ Photoshop 8 مرضیه پورانیان 60
1177 زمستان 97 پانیذ Photoshop 8 پریسا منجزی 60
1176 زمستان 97 پانیذ Photoshop 8 مهدیس مکوندی 60
1175 زمستان 97 پانیذ Photoshop 9 سیده مریم نژاد مرعشی 48
1174 زمستان 97 پانیذ Photoshop 10 مرضیه آبتین 47
1173 زمستان 97 پانیذ Photoshop 11 جاسم دلفیه 40
1172 زمستان 97 پانیذ Photoshop 12 فاطمه ولی زاده 28
1171 زمستان 97 پانیذ Photoshop 13 ندا اصغری 14
1170            
1169 زمستان 97 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 1 نادیا عچرش زاده 98
1168 زمستان 97 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 1 عاطفه هوشمند زاده 98
1167 زمستان 97 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 2 مانا فرهادی 93
1166 زمستان 97 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 3 ریحانه عباسی 92
1165 زمستان 97 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 4 سید محمدرضا حسینی دهدشتی 91
1164 زمستان 97 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 5 زهرا جوادنیا 90
1163 زمستان 97 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 6 علی نجار نژاد 88
1162 زمستان 97 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 7 فاطمه احسان منش 85
1161 زمستان 97 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 8 سیده زهرا جزایری 64
1160 زمستان 97 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 9 ژاله خدادادی 14
1159 زمستان 97 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 10 محمد جواد محمدی 13
1158 زمستان 97 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 11 آرام نوری 8
1157 زمستان 97 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 11 مهرداد اکبری 8
1156 زمستان 97 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 12 الهام موسوی 5
1155 زمستان 97 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 13 راحله کرامت 1
1154            
1153 پاییز 97 پانیذ 3DS MAX 1 رضوان کریم زاده 89
1152 پاییز 97 پانیذ 3DS MAX 2 سوگند حمایتی 84
1151 پاییز 97 پانیذ 3DS MAX 2 غلامرضا بابادی زاده 84
1150 پاییز 97 پانیذ 3DS MAX 3 مسلم دشت بزرگی 83
1149 پاییز 97 پانیذ 3DS MAX 4 مهشید موسوی 77
1148 پاییز 97 پانیذ 3DS MAX 5 فرنوش تقیان 73
1147 پاییز 97 پانیذ 3DS MAX 6 اسیه شرفی 64
1146 پاییز 97 پانیذ 3DS MAX 7 هانيه سليمانى 52
1145 پاییز 97 پانیذ 3DS MAX 8 مائده فریدونی 35
1144 پاییز 97 پانیذ 3DS MAX 9 آسیه اقبالی 17
1143 پاییز 97 پانیذ 3DS MAX 10 نیکو زمان پور 5
1142 پاییز 97 پانیذ 3DS MAX 11 آسیه رستگاری 1
1141 پاییز 97 پانیذ 3DS MAX 12 زهرا کایدنژاد 0
1140 پاییز 97 پانیذ 3DS MAX 12 فاطمه پارسایی 0
1139 پاییز 97 پانیذ 3DS MAX 12 رضا طالبی نیا 0
1138            
1137 پاییز 97 پانیذ AutoCAD 1 رضا صفار 99
1136 پاییز 97 پانیذ AutoCAD 2 محمدحسین بهرامی 95
1135 پاییز 97 پانیذ AutoCAD 3 سرور لرکی 93
1134 پاییز 97 پانیذ AutoCAD 4 احمد محمدپور 83
1133 پاییز 97 پانیذ AutoCAD 4 دانیال مرادزاده 83
1132 پاییز 97 پانیذ AutoCAD 5 شکیلا پیریایی 82
1131 پاییز 97 پانیذ AutoCAD 6 آزیتا نیک باقری 79
1130 پاییز 97 پانیذ AutoCAD 7 سیده سحر موسوی 77
1129 پاییز 97 پانیذ AutoCAD 8 علی غلامی 76
1128 پاییز 97 پانیذ AutoCAD 9 محمد فارسی 60
1127 پاییز 97 پانیذ AutoCAD 10 آرش زارع 37
1126 پاییز 97 پانیذ AutoCAD 11 الهه گرجی 35
1125 پاییز 97 پانیذ AutoCAD 12 زینب الهایی سحر 23
1124 پاییز 97 پانیذ AutoCAD 13 پریا نادری 21
1123 پاییز 97 پانیذ AutoCAD 14 سندس شریفی 13
1122 پاییز 97 پانیذ AutoCAD 15 زینب فدیعمی 12
1121 پاییز 97 پانیذ AutoCAD 16 فاطمه شفیعی 1
1120            
1119 تابستان 97 پانیذ Photoshop 1 ملینا کعب عمیر 95
1118 تابستان 97 پانیذ Photoshop 1 هدی رمضان احمدی 95
1117 تابستان 97 پانیذ Photoshop 1 عظیم علیدادی 95
1116 تابستان 97 پانیذ Photoshop 2 سیده سحر موسوی 94
1115 تابستان 97 پانیذ Photoshop 3 مرضیه آبتین 87
1114 تابستان 97 پانیذ Photoshop 3 مهدی حاجی زادگان 87
1113 تابستان 97 پانیذ Photoshop 4 مهزیار صفی خانی 75
1112 تابستان 97 پانیذ Photoshop 5 مهستی خیری 72
1111 تابستان 97 پانیذ Photoshop 6 مهدی نیسی پور 71
1110 تابستان 97 پانیذ Photoshop 7 علی بهمنی 69
1109 تابستان 97 پانیذ Photoshop 8 آسیه رستگاری 7
1108 تابستان 97 پانیذ Photoshop 8 فاطمه جمعه پور 7
1107 تابستان 97 پانیذ Photoshop 9 سحر بهروزی 4
1106 تابستان 97 پانیذ Photoshop 10 آرتا مومن 0
1105 تابستان 97 پانیذ Photoshop 10 مهیار گهرویی 0
1104            
1103 پاییز 96 پانیذ 3DS MAX 1 بهاره بهرامی بیرگانی 99
1102 پاییز 96 پانیذ 3DS MAX 2 امین رعیت زاده 98
1101 پاییز 96 پانیذ 3DS MAX 2 حدیث اسکندری 98
1100 پاییز 96 پانیذ 3DS MAX 3 آرش موسوی 97
1099 پاییز 96 پانیذ 3DS MAX 3 سمیه امیدی باورصاد 97
1098 پاییز 96 پانیذ 3DS MAX 4 فرناز دزفولی 95
1097 پاییز 96 پانیذ 3DS MAX 5 شکوه کرامت 91
1096 پاییز 96 پانیذ 3DS MAX 6 پوریا ولی زاده 39
1095 پاییز 96 پانیذ 3DS MAX 7 ابتسام کوتی اصل 13
1094            
1093 زمستان 96 پانیذ AutoCAD 1 نیلوفر شوکت 98
1092 زمستان 96 پانیذ AutoCAD 2 حنان دفاعی 94
1091 زمستان 96 پانیذ AutoCAD 2 سارا خواجوی 94
1090 زمستان 96 پانیذ AutoCAD 3 ارمغان روشنی 90
1089 زمستان 96 پانیذ AutoCAD 3 احمد دریس 90
1088 زمستان 96 پانیذ AutoCAD 4 مریم فتحی 82
1087 زمستان 96 پانیذ AutoCAD 5 زینب محمدپور 73
1086 زمستان 96 پانیذ AutoCAD 6 سروش پورزهراب 69
1085 زمستان 96 پانیذ AutoCAD 7 امیرحسین صادقی 55
1084 زمستان 96 پانیذ AutoCAD 8 مهسا حاتمی 50
1083 زمستان 96 پانیذ AutoCAD 9 مهرداد طیبی 45
1082 زمستان 96 پانیذ AutoCAD 10 ابراهیم افلاطون زاده 20
1081 زمستان 96 پانیذ AutoCAD 11 حسین مریخی 7
1080 زمستان 96 پانیذ AutoCAD 12 نیلوفر شادمهر 0
1079 زمستان 96 پانیذ AutoCAD 12 آسیه رستگاری 0
1078            
1077 زمستان 96 پانیذ 3DS MAX 1 علی صفار 95
1076 زمستان 96 پانیذ 3DS MAX 2 زینب فدیعمی 94
1075 زمستان 96 پانیذ 3DS MAX 3 علی غلامی 93
1074 زمستان 96 پانیذ 3DS MAX 4 مهری موسوی 63
1073 زمستان 96 پانیذ 3DS MAX 5 سپیده نجفی برام 21
1072 زمستان 96 پانیذ 3DS MAX 6 فرزانه داودی 14
1071 زمستان 96 پانیذ 3DS MAX 7 مهرنوش صادقی 1
1070 زمستان 96 پانیذ 3DS MAX 8 مهدی قزلباشان 0
1069 زمستان 96 پانیذ 3DS MAX 8 اشکان اسدی 0
1068 زمستان 96 پانیذ 3DS MAX 8 دالیا برمیون 0
1067            
1066 زمستان 96 پانیذ Photoshop 1 احسان اعتمادی 97
1065 زمستان 96 پانیذ Photoshop 2 مصطفی صارمی زاده 96
1064 زمستان 96 پانیذ Photoshop 2 آتنا حسینی 96
1063 زمستان 96 پانیذ Photoshop 3 زهرا بریحی پور 94
1062 زمستان 96 پانیذ Photoshop 3 مریم ارجمند نژاد 94
1061 زمستان 96 پانیذ Photoshop 4 شادی کعبی 93
1060 زمستان 96 پانیذ Photoshop 5 منا بخیت 89
1059 زمستان 96 پانیذ Photoshop 6 علی توحیدی نژاد 88
1058 زمستان 96 پانیذ Photoshop 6 ندا صافی 88
1057 زمستان 96 پانیذ Photoshop 7 مارال محسن زاده 86
1056 زمستان 96 پانیذ Photoshop 8 پریسا امیرمنش 81
1055 زمستان 96 پانیذ Photoshop 9 الهه شجاعی 61
1054 زمستان 96 پانیذ Photoshop 10 رضا فرهانی 46
1053 زمستان 96 پانیذ Photoshop 11 مهرنوش قلاوندی 34
1052 زمستان 96 پانیذ Photoshop 12 معصومه اقبالی 0
1051 زمستان 96 پانیذ Photoshop 12 سلیم کوثر زاده 0
1050            
1049 پاییز 96 پانیذ Photoshop 1 فاطمه بیت سیاح 96
1048 پاییز 96 پانیذ Photoshop 2 زهرا موسوی گورابی 95
1047 پاییز 96 پانیذ Photoshop 2 علی اکبر مردانه 95
1046 پاییز 96 پانیذ Photoshop 3 مهنوش شربتدار 94
1045 پاییز 96 پانیذ Photoshop 4 سحر آبتین 93
1044 پاییز 96 پانیذ Photoshop 5 نیلوفر علی پور 91
1043 پاییز 96 پانیذ Photoshop 6 احسان شهروی 88
1042 پاییز 96 پانیذ Photoshop 7 عاطفه عساکره 83
1041 پاییز 96 پانیذ Photoshop 8 سوگند صادقی 74
1040 پاییز 96 پانیذ Photoshop 9 فریده علی نژاد 73
1039 پاییز 96 پانیذ Photoshop 10 صدیقه فروتنی 71
1038 پاییز 96 پانیذ Photoshop 11 یاسمن عساکره 62
1037 پاییز 96 پانیذ Photoshop 12 زینب کیان ارثی 19
1036 پاییز 96 پانیذ Photoshop 13 ابراهیم بانی 12
1035 پاییز 96 پانیذ Photoshop 14 امیرحسین کردانی 2
1034 پاییز 96 پانیذ Photoshop 14 آتنا حسینی 2
1033            
1032 پاییز 96 پانیذ AutoCAD 1 سامان قرائتی 100
1031 پاییز 96 پانیذ AutoCAD 2 آمنه طاهری 99
1030 پاییز 96 پانیذ AutoCAD 3 محمدرضا صرخه 98
1029 پاییز 96 پانیذ AutoCAD 4 علی جوادی 97
1028 پاییز 96 پانیذ AutoCAD 5 الهام مکوندی 96
1027 پاییز 96 پانیذ AutoCAD 6 علی گرامی 95
1026 پاییز 96 پانیذ AutoCAD 7 حامد شفیعی 94
1025 پاییز 96 پانیذ AutoCAD 8 علی یلالی 93
1024 پاییز 96 پانیذ AutoCAD 9 فرشید دارابی 92
1023 پاییز 96 پانیذ AutoCAD 10 صفورا محمدخانی 91
1022 پاییز 96 پانیذ AutoCAD 11 مهدی قزلباشان 90
1021 پاییز 96 پانیذ AutoCAD 12 فرزاد سلیمانی کهنوج 89
1020 پاییز 96 پانیذ AutoCAD 13 نوید صفرزاده 88
1019 پاییز 96 پانیذ AutoCAD 14 سید امیرمحمد کاووسی 87
1018 پاییز 96 پانیذ AutoCAD 15 نازنین عالی پور 86
1017 پاییز 96 پانیذ AutoCAD 16 محمد قربانی 85
1016            
1015 پاییز 96 پانیذ 3DS MAX 1 ندا شریفی 96
1014 پاییز 96 پانیذ 3DS MAX 1 سحر آبتین 96
1013 پاییز 96 پانیذ 3DS MAX 2 نیلوفر عباس زاده 94
1012 پاییز 96 پانیذ 3DS MAX 3 مهسا کسایی زاده 92
1011 پاییز 96 پانیذ 3DS MAX 4 رضا فرهانی 90
1010 پاییز 96 پانیذ 3DS MAX 5 سارا خواجوی 86
1009 پاییز 96 پانیذ 3DS MAX 6 رضا صافدل 85
1008 پاییز 96 پانیذ 3DS MAX 7 مجتبی کجباف والا 83
1007 پاییز 96 پانیذ 3DS MAX 8 عباس حردانی 81
1006 پاییز 96 پانیذ 3DS MAX 9 حسین سعیدی 76
1005 پاییز 96 پانیذ 3DS MAX 10 رویا بک کردی 72
1004 پاییز 96 پانیذ 3DS MAX 11 نرگس کردانی 69
1003 پاییز 96 پانیذ 3DS MAX 12 نیلوفر جاموسی پایدار 66
1002 پاییز 96 پانیذ 3DS MAX 13 منال عدنانی 60
1001 پاییز 96 پانیذ 3DS MAX 14 حسین حسن زاده 50
1000 پاییز 96 پانیذ 3DS MAX 15 یلدا اورک 41
999 پاییز 96 پانیذ 3DS MAX 16 عاطفه فرج شوشتری 9
998 پاییز 96 پانیذ 3DS MAX 17 مائده قلی پور 3
997 پاییز 96 پانیذ 3DS MAX 18 مسعود مهدی پور 1
996            
995 تابستان 96 پانیذ Photoshop 1 پرستو سبزقبائیان 97
994 تابستان 96 پانیذ Photoshop 2 لاله خیری غریبوند 95
993 تابستان 96 پانیذ Photoshop 3 آذر موسوی گورابی 94
992 تابستان 96 پانیذ Photoshop 3 سید مرتضی علی حسینی کاکلکی 94
991 تابستان 96 پانیذ Photoshop 4 مولود قائم 93
990 تابستان 96 پانیذ Photoshop 5 عزیز عظیمی 92
989 تابستان 96 پانیذ Photoshop 6 مژده جاودانه 88
988 تابستان 96 پانیذ Photoshop 7 رزا سبزقباییان 87
987 تابستان 96 پانیذ Photoshop 8 نیلوفر عباس زاده 81
986 تابستان 96 پانیذ Photoshop 9 رضا صافدل 71
985 تابستان 96 پانیذ Photoshop 10 گلنار پورامیدیان 68
984 تابستان 96 پانیذ Photoshop 11 زینب محمدپور 67
983 تابستان 96 پانیذ Photoshop 12 مریم راپوئی 66
982 تابستان 96 پانیذ Photoshop 13 نازنین عالی پور 65
981 تابستان 96 پانیذ Photoshop 14 ناهید نواصر 55
980 تابستان 96 پانیذ Photoshop 15 سپیده نجفی برام 50
979            
978 تابستان 96 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 1 فاطمه سراج 97
977 تابستان 96 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 2 نجمه منصورنژاد 89
976 تابستان 96 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 3 نیلوفر علی پور 85
975 تابستان 96 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 3 حنان دفاعی 85
974 تابستان 96 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 4 فاطمه ممبینی 78
973 تابستان 96 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 5 سحرناز جعفری 76
972 تابستان 96 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 6 حمید قربانی 5
971 تابستان 96 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 7 ساجده شحیطاط 3
970 تابستان 96 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 8 علی حسین علی جانی 2
969 تابستان 96 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 9 یوسف دوست علیوند 2
968 تابستان 96 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 10 فریبا عبدالخانی 1
967 تابستان 96 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 10 سجاد مرداسی سدارآبادی 1
966 تابستان 96 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 10 زهرا نظری 1
965 تابستان 96 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 11 مینا سمایی 0
964 تابستان 96 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 11 سید علی اکبر نوری 0
963 تابستان 96 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 11 سیده الهام آبرومند 0
962 تابستان 96 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 11 فرحناز جوادقاصدزاده 0
961 تابستان 96 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 11 پرنیان نری میسا 0
960 تابستان 96 جهاد دانشگاهی 3DS MAX 11 عقیل حموله طرفی 0
959            
958 بهار 96 پانیذ AutoCAD 1 فرنوش تقیان 96
957 بهار 96 پانیذ AutoCAD 2 مریم ایدی 92
956 بهار 96 پانیذ AutoCAD 3 عادل غافلی 76
955 بهار 96 پانیذ AutoCAD 4 سوگند حمایتی 71
954 بهار 96 پانیذ AutoCAD 5 میلاد قنبری 68
953 بهار 96 پانیذ AutoCAD 6 یاسمن رستگاری 63
952 بهار 96 پانیذ AutoCAD 7 نیکو زمان پور 45
951 بهار 96 پانیذ AutoCAD 8 ساینا خادم سید الشهدا 40
950 بهار 96 پانیذ AutoCAD 9 پرستو ساعی 32
949 بهار 96 پانیذ AutoCAD 10 سمیه شیرالی 14
948 بهار 96 پانیذ AutoCAD 11 الناز دیناروم 6
947            
946 بهار 96 پانیذ 3DS MAX 1 اسما سلیمانی 100
945 بهار 96 پانیذ 3DS MAX 1 فرنوش داوودی 100
944 بهار 96 پانیذ 3DS MAX 1 نازنین امانی 100
943 بهار 96 پانیذ 3DS MAX 1 راحله معلمیان 100
942 بهار 96 پانیذ 3DS MAX 2 افروز فاتحی 78
941 بهار 96 پانیذ 3DS MAX 3 محمد رمی زاده 46
940 بهار 96 پانیذ 3DS MAX 4 رعنا گرجی 34
939 بهار 96 پانیذ 3DS MAX 5 زهرا ناطقی 29
938 بهار 96 پانیذ 3DS MAX 6 نازلی صفرنبی 26
937 بهار 96 پانیذ 3DS MAX 7 امید ملکی نژاد 15
936 بهار 96 پانیذ 3DS MAX 8 علیرضا دزفولیان 9
935 بهار 96 پانیذ 3DS MAX 9 وفا غنتابی 8
934 بهار 96 پانیذ 3DS MAX 10 عبدالله خلفی پور 1
933            
932 بهار 96 پانیذ Photoshop 1 نسترن حیدری 97
931 بهار 96 پانیذ Photoshop 1 یاسمین شایعی موسوی 97
930 بهار 96 پانیذ Photoshop 1 سمیرا مصاحب 97
929 بهار 96 پانیذ Photoshop 2 سحر بهروزی 94
928 بهار 96 پانیذ Photoshop 2 آناهیتا خشوعی 94
927 بهار 96 پانیذ Photoshop 3 مهسا بویری کناری 93
926 بهار 96 پانیذ Photoshop 4 منصوره دیرینی حقیقی 88
925 بهار 96 پانیذ Photoshop 5 خدیجه توحیدی نژاد 82
924 بهار 96 پانیذ Photoshop 6 زمرد رسولی 80
923 بهار 96 پانیذ Photoshop 7 نسترن حمایتی 64
922 بهار 96 پانیذ Photoshop 8 مریم عامری 16
921 بهار 96 پانیذ Photoshop 9 مسعود مهدی پور 12
920 بهار 96 پانیذ Photoshop 10 سینا دهقانی پور 5
919            
918 بهار 96 پانیذ 3DS MAX 1 پرستو ساعی 99
917 بهار 96 پانیذ 3DS MAX 2 کامران میربختیار 98
916 بهار 96 پانیذ 3DS MAX 3 داریوش قنبری 97
915 بهار 96 پانیذ 3DS MAX 4 یاسمن رستگاری 87
914 بهار 96 پانیذ 3DS MAX 5 نازنین مکوندی 52
913 بهار 96 پانیذ 3DS MAX 6 نادیا شجراوی 28
912 بهار 96 پانیذ 3DS MAX 7 الهام کردانی 27
911 بهار 96 پانیذ 3DS MAX 8 احمد محمودی 22
910 بهار 96 پانیذ 3DS MAX 9 احسان سلیمانی باورصاد 10
909 بهار 96 پانیذ 3DS MAX 10 شکوه محمدی 9
908 بهار 96 پانیذ 3DS MAX 11 مالک حمیدی 4
907            
906 زمستان 95 پانیذ AutoCAD 1 حسین جلالی 95
905 زمستان 95 پانیذ AutoCAD 2 فریماه قنبری 93
904 زمستان 95 پانیذ AutoCAD 3 مسعود مهدی پور 91
903 زمستان 95 پانیذ AutoCAD 3 کاوه فتحی 91
902 زمستان 95 پانیذ AutoCAD 4 ابراهیم عالی محمدی 91
901 زمستان 95 پانیذ AutoCAD 5 محبوبه عین بین 83
900 زمستان 95 پانیذ AutoCAD 6 وحید نیکخو 75
899 زمستان 95 پانیذ AutoCAD 6 نوشین حسن پور 75
898 زمستان 95 پانیذ AutoCAD 7 محمد فرج شوشتری 54
897 زمستان 95 پانیذ AutoCAD 8 ریحانه شیرعلی 26
896 زمستان 95 پانیذ AutoCAD 9 مسیح بهبهانی 25
895 زمستان 95 پانیذ AutoCAD 10 سپیده غریب زاده 18
894 بهار 96 پانیذ AutoCAD 11 اسما نامداری 14
893            
892 پاییز 95 پانیذ Photoshop 1 میعاد بیاتی 98
891 پاییز 95 پانیذ Photoshop 2 معصومه حدادفرد 94
890 پاییز 95 پانیذ Photoshop 2 زهره موسوی 94
889 پاییز 95 پانیذ Photoshop 2 کوثر کبیریان 94
888 پاییز 95 پانیذ Photoshop 2 حدیث مهدی پور 94
887 پاییز 95 پانیذ Photoshop 3 مرضیه آل عمرانی نژاد 91
886 پاییز 95 پانیذ Photoshop 4 حمیدرضا گندمی 90
885 پاییز 95 پانیذ Photoshop 5 سیمین آقاجری 88
884 پاییز 95 پانیذ Photoshop 6 دنیا دانش 80
883 پاییز 95 پانیذ Photoshop 7 معصومه طالب 71
882 پاییز 95 پانیذ Photoshop 7 ابراهیم عالی محمدی 71
881 پاییز 95 پانیذ Photoshop 8 مهین پاسالارزاده 61
880 پاییز 95 پانیذ Photoshop 9 لیلا جامعی 60
879 پاییز 95 پانیذ Photoshop 9 محبوبه پورامین 60
878 پاییز 95 پانیذ Photoshop 10 پریسا امیرمنش 35
877 پاییز 95 پانیذ Photoshop 11 راضیه ستاره مردی 26
876 پاییز 95 پانیذ Photoshop 12 کوثر چندکاری 3
875            
874 تابستان 95 پانیذ 3DS MAX 1 مهسا حاتمی 98
873 تابستان 95 پانیذ 3DS MAX 2 آمنه طاهری 95
872 تابستان 95 پانیذ 3DS MAX 3 پریسا عبادی 94
871 تابستان 95 پانیذ 3DS MAX 3 نصرت کنعانی 94
870 تابستان 95 پانیذ 3DS MAX 4 نیلوفر پارسی 91
869 تابستان 95 پانیذ 3DS MAX 5 یاسمن صبوری 86
868 تابستان 95 پانیذ 3DS MAX 6 کامیار جانکی 74
867 تابستان 95 پانیذ 3DS MAX 7 سحر موسوی 73
866 تابستان 95 پانیذ 3DS MAX 8 فرناز مخدوم 39
865 تابستان 95 پانیذ 3DS MAX 9 بهجت گرامی نیا 23
864 تابستان 95 پانیذ 3DS MAX 10 نادیا شجراوی 22
863 تابستان 95 پانیذ 3DS MAX 11 محمدقاسم سقازاده 16
862 تابستان 95 پانیذ 3DS MAX 12 کتایون کوچکی 12
861 تابستان 95 پانیذ 3DS MAX 13 احمد محمودی 8
860 تابستان 95 پانیذ 3DS MAX 14 احسان سلیمانی باورصاد 4
859 تابستان 95 پانیذ 3DS MAX 15 فاطمه مردانی 2
858 تابستان 95 پانیذ 3DS MAX 15 سمیه احمدی نژاد 1
857 تابستان 95 پانیذ 3DS MAX 16 ندا انصاری 1
856 تابستان 95 پانیذ 3DS MAX 16 ژاله عراقی 0
855 تابستان 95 پانیذ 3DS MAX 16 ساغر جهان بین 0
854            
853 بهار 95 پانیذ AutoCAD 1 مینا قنبری 96
852 بهار 95 پانیذ AutoCAD 2 مهتاب جمالی 95
851 بهار 95 پانیذ AutoCAD 3 مهدی خرمایی 94
850 بهار 95 پانیذ AutoCAD 4 ساناز قلی زاده 90
849 بهار 95 پانیذ AutoCAD 5 سینا بنی شعیب 87
848 بهار 95 پانیذ AutoCAD 6 بهجت گرامی نیا 82
847 بهار 95 پانیذ AutoCAD 7 ریحانه ناصری کریموند 68
846 بهار 95 پانیذ AutoCAD 8 فاطمه جوادی 12
845 بهار 95 پانیذ AutoCAD 9 نوشین حسن پور 5
844 بهار 95 پانیذ AutoCAD 10 منیره بهروزجری خشک 0
843            
842 بهار 95 پانیذ Photoshop 1 حسین حسن زاده 100
841 بهار 95 پانیذ Photoshop 1 شیلا صفاپور 100
840 بهار 95 پانیذ Photoshop 2 مهدی فدیعمی 97
839 بهار 95 پانیذ Photoshop 3 عباس حردانی 96
838 بهار 95 پانیذ Photoshop 4 عبدلارحمن حسینی ارشد 93
837 بهار 95 پانیذ Photoshop 5 فاطمه راتق 91
836 بهار 95 پانیذ Photoshop 6 شادی طهماسبی 87
835 بهار 95 پانیذ Photoshop 7 زینب دارابی 83
834 بهار 95 پانیذ Photoshop 8 ایمان تیماس 79
833 بهار 95 پانیذ Photoshop 9 سمیه اسکندری 66
832 بهار 95 پانیذ Photoshop 10 آرزو عباسی 65
831 بهار 95 پانیذ Photoshop 11 افسانه لویمی 52
830 بهار 95 پانیذ Photoshop 12 لیلا عبیات 18
829 بهار 95 پانیذ Photoshop 13 حبیب حسین یزدی 0
828 بهار 95 پانیذ Photoshop 13 مریم قصاب زاده 0
827            
826 زمستان 94 پانیذ 3DS MAX   شقایق محمدی 97
825 زمستان 94 پانیذ 3DS MAX   کلثوم سالمی 96
824 زمستان 94 پانیذ 3DS MAX   پریسا دهقانی 89
823 زمستان 94 پانیذ 3DS MAX   احمد عذار اصل 86
822 زمستان 94 پانیذ 3DS MAX   ریحانه شیرعلی 86
821 زمستان 94 پانیذ 3DS MAX   زینب محمدپور 81
820 زمستان 94 پانیذ 3DS MAX   مینا محمودی نژادیان چرمنی 67
819 زمستان 94 پانیذ 3DS MAX   ساناز اشکش 62
818 زمستان 94 پانیذ 3DS MAX   سحر اورشی 17
817 زمستان 94 پانیذ 3DS MAX   علیرضا آقاجاریان 9
816 زمستان 94 پانیذ 3DS MAX   سعید آقاجری 5
815 زمستان 94 پانیذ 3DS MAX   حسین قربانی 4
814 زمستان 94 پانیذ 3DS MAX   نجمه سلیمانی روزبهانی 3
813 زمستان 94 پانیذ 3DS MAX   شاهین صفایی 3
812 زمستان 94 پانیذ 3DS MAX   ساغر جهان بین 1
811 زمستان 94 پانیذ 3DS MAX   نیلوفر دولت آبادی 1
810 زمستان 94 پانیذ 3DS MAX   شیوا صادقی بابا احمدی 0
809            
808 پاییز 94 پانیذ 3DS MAX   نهال زبید 100
807 پاییز 94 پانیذ 3DS MAX   نیلوفر ابوعلی 100
806 پاییز 94 پانیذ 3DS MAX   مهسا آهوقلندر 100
805 پاییز 94 پانیذ 3DS MAX   زینب نواصری هویزه 96
804 پاییز 94 پانیذ 3DS MAX   زینب جعفری 93
803 پاییز 94 پانیذ 3DS MAX   مریم رنجبر 91
802 پاییز 94 پانیذ 3DS MAX   هانیه حافظی 83
801 پاییز 94 پانیذ 3DS MAX   خدیجه سلطان پور 80
800 پاییز 94 پانیذ 3DS MAX   سولماز عسکری 79
799 پاییز 94 پانیذ 3DS MAX   فاطمه شیرجندی 69
798 پاییز 94 پانیذ 3DS MAX   ویدا علیپور 47
797 پاییز 94 پانیذ 3DS MAX   معصومه ملائی 40
796 پاییز 94 پانیذ 3DS MAX   آیدا چمن پیرا 28
795 پاییز 94 پانیذ 3DS MAX   مهسا خورشیدی 27
794 پاییز 94 پانیذ 3DS MAX   مسعود حیدری 19
793 پاییز 94 پانیذ 3DS MAX   ساجده شحیطاط 12
792 پاییز 94 پانیذ 3DS MAX   نجمه سلیمانی روزبهانی 1
791 پاییز 94 پانیذ 3DS MAX   امین عدالتی سیاح 0
790 پاییز 94 پانیذ 3DS MAX   فاطمه درویشی 0
789            
788 بهار 95 پانیذ Photoshop   سپیده سلیمانی 100
787 بهار 95 پانیذ Photoshop   نیلوفر پورعارف 100
786 بهار 95 پانیذ Photoshop   مهتاب جمالی هندری 100
785 بهار 95 پانیذ Photoshop   ساجده شیشه بر 96
784 بهار 95 پانیذ Photoshop   پوریا شیرمحمدی 92
783 بهار 95 پانیذ Photoshop   یلدا حسن پور 89
782 بهار 95 پانیذ Photoshop   ساناز اشکش 88
781 بهار 95 پانیذ Photoshop   سحر قنواتی نسب 86
780 بهار 95 پانیذ Photoshop   سحر طاهری میرقائد 85
779 بهار 95 پانیذ Photoshop   سمیه همت پور 80
778 بهار 95 پانیذ Photoshop   ریحانه بویری 70
777 بهار 95 پانیذ Photoshop   زینب منجزی 46
776 بهار 95 پانیذ Photoshop   مسعود حیدری 13
775 بهار 95 پانیذ Photoshop   علی پوراحسانی 9
774 بهار 95 پانیذ Photoshop   زهرا فتوحی 8
773 بهار 95 پانیذ Photoshop   مهدپویا پولادوند 3
772 بهار 95 پانیذ Photoshop   مجید محمدی 2
771 . پانیذ     کوثر چندکاری 0
770            
769 زمستان 94 پانیذ AutoCAD   کنعان خدری آلی 100
768 زمستان 94 پانیذ AutoCAD   ناصر عسافی 99
767 زمستان 94 پانیذ AutoCAD   جیران آزما 95
766 زمستان 94 پانیذ AutoCAD   احسان سلیمانی بابرصاد 93
765 زمستان 94 پانیذ AutoCAD   پریا محمودی 93
764 زمستان 94 پانیذ AutoCAD   علی ستارشیخی 92
763 زمستان 94 پانیذ AutoCAD   مینا بنائیان 90
762 زمستان 94 پانیذ AutoCAD   آتنا نیک پور 87
761 زمستان 94 پانیذ AutoCAD   معصومه مولایی 81
760 زمستان 94 پانیذ AutoCAD   سمیه احمدی نژاد 81
759 زمستان 94 پانیذ AutoCAD   خدیجه مزبانی 78
758 زمستان 94 پانیذ AutoCAD   زهرا عزیزی 63
757 زمستان 94 پانیذ AutoCAD   ندا مولایی 61
756 زمستان 94 پانیذ AutoCAD   فروزان کر کئی 58
755 زمستان 94 پانیذ AutoCAD   نوشین بختیاری 51
754 زمستان 94 پانیذ AutoCAD   سهام لویمی 29
753 زمستان 94 پانیذ AutoCAD   صدیقه دامچین مشاک 11
752 زمستان 94 پانیذ AutoCAD   سحر حکمت 7
751 زمستان 94 پانیذ AutoCAD   فاطمه درویشی 4
750 زمستان 94 پانیذ AutoCAD   مریم دادخواه 3
749            
748 زمستان 94 پانیذ MAX   ساناز قلی زاده 100
747 زمستان 94 پانیذ MAX   صبا یوسفی 100
746 زمستان 94 پانیذ MAX   مهتاب جمالی هندری 100
745 زمستان 94 پانیذ MAX   مهناز سلطانی 100
744 زمستان 94 پانیذ MAX   عادل منگور ماضی پور 97
743 زمستان 94 پانیذ MAX   مهدی خرمایی 91
742 زمستان 94 پانیذ MAX   محمدرضا ارجمند نیا 76
741 زمستان 94 پانیذ MAX   مریم بهوند 65
740 زمستان 94 پانیذ MAX   صالح شمیل زاده 59
739 زمستان 94 پانیذ MAX   راضیه کرد زنگنه 50
738 زمستان 94 پانیذ MAX   مهرانوش لجمیری 12
737 زمستان 94 پانیذ MAX   انیس عالی 4
736 زمستان 94 پانیذ MAX   آزاده ناصری 3.5
735 زمستان 94 پانیذ MAX   الهام صبری 1.5
734 زمستان 94 پانیذ MAX   سهام لویمی 0
733            
732 زمستان 94 پانیذ عکاسی   آتنا سلیمانی 100
731 زمستان 94 پانیذ عکاسی   رضا صفار 91
730 زمستان 94 پانیذ عکاسی   پرستو صفاریان 79
729 زمستان 94 پانیذ عکاسی   مصطفی صمدی 76
728 زمستان 94 پانیذ عکاسی   آرزو عالی 68
727 زمستان 94 پانیذ عکاسی   ماجد کعبی 63
726 زمستان 94 پانیذ عکاسی   هلیا علی پور 59
725 زمستان 94 پانیذ عکاسی   احسان سلیمانی 52
724 زمستان 94 پانیذ عکاسی   الناز خلیلی 50
723 زمستان 94 پانیذ عکاسی   بهناز خلیلی 50
722            
721 تابستان 94 پانیذ Photoshop   مهسا گلستان نژاد 100
720 تابستان 94 پانیذ Photoshop   علیرضا ذبیح 98
719 تابستان 94 پانیذ Photoshop   ارمغان روشنی 97
718 تابستان 94 پانیذ Photoshop   پرستو صفاریان 83
717 تابستان 94 پانیذ Photoshop   علی ستارشیخی 82
716 تابستان 94 پانیذ Photoshop   یاسمن قنبر زاده 73
715 تابستان 94 پانیذ Photoshop   زهرا خباز 70
714 تابستان 94 پانیذ Photoshop   مرضیه معظمی گودرزی 45
713 تابستان 94 پانیذ Photoshop   علی قاسمی 40
712 تابستان 94 پانیذ Photoshop   دیانا قبایی 40
711 تابستان 94 پانیذ Photoshop   زهره عراقی 39
710 تابستان 94 پانیذ Photoshop   محمد منصوری 35
709 تابستان 94 پانیذ Photoshop   منا میاحی 31
708 تابستان 94 پانیذ Photoshop   پرتو کمایی 15
707 تابستان 94 پانیذ Photoshop   پیمان مثنوی 9
706 تابستان 94 پانیذ Photoshop   نسرین آل خمیس 9
705 تابستان 94 پانیذ Photoshop   فواد ساکی 0
704 تابستان 94 پانیذ Photoshop   فاطمه احمدی نژاد 0
703            
702 زمستان 93 پانیذ MAX   زهرا ملائی 99
701 زمستان 93 پانیذ MAX   پریسا بدخشان 99
700 زمستان 93 پانیذ MAX   ارمغان روشنی 99
699 زمستان 93 پانیذ MAX   مریم قمبری 96
698 زمستان 93 پانیذ MAX   فاطمه راتق 94
697 زمستان 93 پانیذ MAX   نازنین احمد پورشریف 94
696 زمستان 93 پانیذ MAX   شبنم شیخی 85
695 زمستان 93 پانیذ MAX   شقایق افشین 34
694 زمستان 93 پانیذ MAX   ریحانه ناصری کریم وند 20
693 زمستان 93 پانیذ MAX   احسان سرلک 17
692 زمستان 93 پانیذ MAX   محمد آذریان 7
691 زمستان 93 پانیذ MAX   معصومه ملائی 5
690 زمستان 93 پانیذ MAX   مرضیه شریعتی دوست 4
689 زمستان 93 پانیذ MAX   سحر جواهری 1
688 زمستان 93 پانیذ MAX   آرزو عالی 0
687 زمستان 93 پانیذ MAX   محمد محمدخواه 0
686            
685 بهار 94 پانیذ Photoshop   زهرا ارجمند نژاد 97
684 بهار 94 پانیذ Photoshop   مهتا جوانی 97
683 بهار 94 پانیذ Photoshop   وفا فیصلی 94
682 بهار 94 پانیذ Photoshop   نازنین احمدپورشریف 88
681 بهار 94 پانیذ Photoshop   سارا فرشید پور 85
680 بهار 94 پانیذ Photoshop   معصومه ملایی 85
679 بهار 94 پانیذ Photoshop   نرگس دشت بزرگی 80
678 بهار 94 پانیذ Photoshop   راضیه بنیادی 76
677 بهار 94 پانیذ Photoshop   پریسا محمدی 66
676 بهار 94 پانیذ Photoshop   رسول عبدلی 53
675 بهار 94 پانیذ Photoshop   صمد عبدلی جوزایی 43
674 بهار 94 پانیذ Photoshop   فرهاد عطاری 39
673 بهار 94 پانیذ Photoshop   شقایق تاج احمدی 0
672 بهار 94 پانیذ Photoshop   شقایق افشین 0
671 بهار 94 پانیذ Photoshop   مرتضی کارگر 0
670 بهار 94 پانیذ Photoshop   صادق تیموری 0
669 بهار 94 پانیذ Photoshop   سجاد توکلی زاده 0
668            
667 زمستان 93 پانیذ Photoshop   رضا بندقیلی 95
666 زمستان 93 پانیذ Photoshop   الهام نورعلی نژاد 93
665 زمستان 93 پانیذ Photoshop   زهرا ملایی 93
664 زمستان 93 پانیذ Photoshop   محمد قطبی زاده 90
663 زمستان 93 پانیذ Photoshop   فاطمه نادری اصل 89
662 زمستان 93 پانیذ Photoshop   مرصاد عیدی شیخ رباط 88
661 زمستان 93 پانیذ Photoshop   فاطمه جوان بخت 83
660 زمستان 93 پانیذ Photoshop   اعظم غلامی 78.5
659 زمستان 93 پانیذ Photoshop   محبوبه ممبنی 78
658 زمستان 93 پانیذ Photoshop   محبوبه موسوی 72
657 زمستان 93 پانیذ Photoshop   پینار رنجبر 0
656 زمستان 93 پانیذ Photoshop   راضیه بنیادی 0
655 زمستان 93 پانیذ Photoshop   زینب کردونی 0
654 زمستان 93 پانیذ Photoshop   هانیه خدری آلی 0
653 زمستان 93 پانیذ Photoshop   شقایق تاج احمدی 0
652            
651 زمستان 93 پانیذ عکاسی   مینا قنبری عدیوی 100
650 زمستان 93 پانیذ عکاسی   رویا حیدری 95
649 زمستان 93 پانیذ عکاسی   زینب مطوفی 76
648 زمستان 93 پانیذ عکاسی   رعنا حموله 74
647 زمستان 93 پانیذ عکاسی   سیامک اردشیری 74
646 زمستان 93 پانیذ عکاسی   گلناز معینی منش 69
645 زمستان 93 پانیذ عکاسی   زهرا اشتاک 34
644 زمستان 93 پانیذ عکاسی   مینو بوستانی 0
643 زمستان 93 پانیذ عکاسی   سعید باوی 0
642            
641 زمستان 93 پانیذ AutoCAD   علی پورعباسی 98
640 زمستان 93 پانیذ AutoCAD   محسن دشت بزرگ 90
639 زمستان 93 پانیذ AutoCAD   حامد قنبری 88
638 زمستان 93 پانیذ AutoCAD   ایمان مرادی 87
637 زمستان 93 پانیذ AutoCAD   سید رضا تقی زاده 85
636 زمستان 93 پانیذ AutoCAD   عباس زرادشان 80
635 زمستان 93 پانیذ AutoCAD   حیفا مجیدی پور 78
634 زمستان 93 پانیذ AutoCAD   سید مهدی بصیر 76
633 زمستان 93 پانیذ AutoCAD   نسرین قنبری 73
632 زمستان 93 پانیذ AutoCAD   حسین محمدی 0
631 زمستان 93 پانیذ AutoCAD   سید حبیب طالقانی 0
630 زمستان 93 پانیذ AutoCAD   معصومه ملائی 0
629            
628 پاییز 93 پانیذ MAX   مطهره حیات هندیجانی 93
627 پاییز 93 پانیذ MAX   زینب سرانی اصل 92
626 پاییز 93 پانیذ MAX   مهتا جوانی 92
625 پاییز 93 پانیذ MAX   وفا فیصلی 89.5
624 پاییز 93 پانیذ MAX   آرزو جهانگیر 87
623 پاییز 93 پانیذ MAX   سمیرا فرجی 81
622 پاییز 93 پانیذ MAX   ریمان کعبی مفرد 79.5
621 پاییز 93 پانیذ MAX   محبوبه موسوی 76.5
620 پاییز 93 پانیذ MAX   مهسا زاهدی 76
619 پاییز 93 پانیذ MAX   امین قیریان 66.5
618 پاییز 93 پانیذ MAX   دیانا قبایی 61
617 پاییز 93 پانیذ MAX   محبوبه ممبینی 44
616 پاییز 93 پانیذ MAX   سیده نوشین متتظری 0
615 پاییز 93 پانیذ MAX   صفا راز 0
614 پاییز 93 پانیذ MAX   الناز برهانی 0
613 پاییز 93 پانیذ MAX   ایمان زائری 0
612 پاییز 93 پانیذ MAX   سیما آل محمد 0
611            
610 پاییز 1393 پانیذ CIW   حدیث سیحون 100
609 پاییز 1393 پانیذ CIW   بهمن نبهانی 100
608 پاییز 1393 پانیذ CIW   سینا علیزاده 100
607 پاییز 1393 پانیذ CIW   سرور جهان بین 100
606 پاییز 1393 پانیذ CIW   ندا حجتی 100
605 پاییز 1393 پانیذ CIW   زینت دلاوریان 98
604 پاییز 1393 پانیذ CIW   محمدرضا عباسی 98
603 پاییز 1393 پانیذ CIW   اکرم حیدری 94
602 پاییز 1393 پانیذ CIW   علیرضا کردانی 94
601 پاییز 1393 پانیذ CIW   محمد طبیب 94
600 پاییز 1393 پانیذ CIW   یحیی پورعلی 93
599 پاییز 1393 پانیذ CIW   مستوره زاده دباغ 93
598 پاییز 1393 پانیذ CIW   فاطمه پورانیان 87
597 پاییز 1393 پانیذ CIW   دنیا دانش 85
596 پاییز 1393 پانیذ CIW   عباس بنائیان 85
595 پاییز 1393 پانیذ CIW   روزبه شریفیان 0
594            
593 پاییز 1393 پانیذ MAX   نوال صیاحی 78
592 پاییز 1393 پانیذ MAX   میعاد تامولی طرفی 93
591 پاییز 1393 پانیذ MAX   نیلوفر پوربختیاری 0
590 پاییز 1393 پانیذ MAX   شقایق تاج احمدی 94
589 پاییز 1393 پانیذ MAX   مهشید اردلانی 87
588 پاییز 1393 پانیذ MAX   محبوبه مراد اسکندری 64
587 پاییز 1393 پانیذ MAX   معصومه مراد اسکندری 88
586 پاییز 1393 پانیذ MAX   شبنم کجباف والا 82
585 پاییز 1393 پانیذ MAX   فاطمه پورآذر 97
584 پاییز 1393 پانیذ MAX   مازیار جدیدی 0
583 پاییز 1393 پانیذ MAX   سعید محمدزاده 74
582 پاییز 1393 پانیذ MAX   شیرین نوروزی 80
581 پاییز 1393 پانیذ MAX   شهرزاد پریشانی فروشانی 97
580 پاییز 1393 پانیذ MAX   فاطمه نادری 85
579 پاییز 1393 پانیذ MAX   مینا همایی 100
578 پاییز 1393 پانیذ MAX   نریمان کوه زاده 95
577            
576 پاییز 1393 پانیذ CIW   مینا پیشدادی 76
575 پاییز 1393 پانیذ CIW   جسین دشت بزرگی 0
574 پاییز 1393 پانیذ CIW   امیر ساکی 10
573 پاییز 1393 پانیذ CIW   میعاد بیاتی 83
572 پاییز 1393 پانیذ CIW   محسن خضری 95
571 پاییز 1393 پانیذ CIW   سیده نسترن موسوی زاده 96
570 پاییز 1393 پانیذ CIW   پریسا سرافراز 100
569 پاییز 1393 پانیذ CIW   فرزان مرادی 97
568 پاییز 1393 پانیذ CIW   هومن نوشین 100
567 پاییز 1393 پانیذ CIW   سعید ابوالعباس 23
566 پاییز 1393 پانیذ CIW   مهران عسگری 9
565 پاییز 1393 پانیذ CIW   ایما قدک پور 91
564 پاییز 1393 پانیذ CIW   مهشاد لطفی 0
563 پاییز 1393 پانیذ CIW   عدنان جرفی 0
562            
561 پاییز 1393 پانیذ AutoCAD   فاطمه جوانبخت 86
560 پاییز 1393 پانیذ AutoCAD   اشکان مهدی پور 96
559 پاییز 1393 پانیذ AutoCAD   زهرا ملایی 83
558 پاییز 1393 پانیذ AutoCAD   سیده الهه موسوی 0
557 پاییز 1393 پانیذ AutoCAD   سمانه فولادی 0
556 پاییز 1393 پانیذ AutoCAD   سارا خادمی زاده 38
555 پاییز 1393 پانیذ AutoCAD   سمیه آصفی فر 70
554 پاییز 1393 پانیذ AutoCAD   نگار امیری 0
553 پاییز 1393 پانیذ AutoCAD   سیامک اردشیری 92
552 پاییز 1393 پانیذ AutoCAD   محمد دادفر 87
551 پاییز 1393 پانیذ AutoCAD   عبدالمجید امیدی 0
550 پاییز 1393 پانیذ AutoCAD   فهیمه توکلی 0
549            
548 پاییز 1393 پانیذ Photoshop   لیلا هاتفی راد 94
547 پاییز 1393 پانیذ Photoshop   سارا جعفر زاده 84
546 پاییز 1393 پانیذ Photoshop   حدیث شاامیری 61
545 پاییز 1393 پانیذ Photoshop   هومن نوشین 0
544 پاییز 1393 پانیذ Photoshop   زمان احمدیزاده 0
543 پاییز 1393 پانیذ Photoshop   فاطمه حسین زاده پالاندوز 70
542 پاییز 1393 پانیذ Photoshop   فاطمه مهدی پور 98
541 پاییز 1393 پانیذ Photoshop   رعنا میرزایی 0
540 پاییز 1393 پانیذ Photoshop   سحر میرزایی 0
539 پاییز 1393 پانیذ Photoshop   بنفشه رحیمی منجزی 87
538 پاییز 1393 پانیذ Photoshop   مهسا منصوری 79
537 پاییز 1393 پانیذ Photoshop   ساناز مکوندی 96
536 پاییز 1393 پانیذ Photoshop   نسترن زیبایی 81
535 پاییز 1393 پانیذ Photoshop   فرشته مرادی 82
534 پاییز 1393 پانیذ Photoshop   پریسا جهانمهر 88
533 پاییز 1393 پانیذ Photoshop   پرتو کمایی 0
532 پاییز 1393 پانیذ Photoshop   محبوبه ممبنی 0
531            
530 تابستان 93 پانیذ 3DS MAX   احسان رضایی 83
529 تابستان 93 پانیذ 3DS MAX   ساجده بیت سید مهدی 74
528 تابستان 93 پانیذ 3DS MAX   پریا محمودی 96
527 تابستان 93 پانیذ 3DS MAX   مائده اهوازیان 74
526 تابستان 93 پانیذ 3DS MAX   وداد عساکره 60
525 تابستان 93 پانیذ 3DS MAX   روشنک سبزی وند 0
524 تابستان 93 پانیذ 3DS MAX   محمد جواد جلال وند 80
523 تابستان 93 پانیذ 3DS MAX   محمدرضا منجزی داوودی 62
522 تابستان 93 پانیذ 3DS MAX   نیما ناصری فر 0
521 تابستان 93 پانیذ 3DS MAX   حسین احمدی 0
520 تابستان 93 پانیذ 3DS MAX   زینب داراب پور 92
519            
518 تابستان 93 پانیذ Photoshop   زینب مطوفی 93
517 تابستان 93 پانیذ Photoshop   ریحانه باب نادی 95
516 تابستان 93 پانیذ Photoshop   سوسن فولادی 80
515 تابستان 93 پانیذ Photoshop   آلما بهرامی 77
514 تابستان 93 پانیذ Photoshop   سارا سیف السادات 99
513 تابستان 93 پانیذ Photoshop   داوود امامی 0
512 تابستان 93 پانیذ Photoshop   محمد صادق عصاره نژاد 84
511 تابستان 93 پانیذ Photoshop   رضا مریدی چگنی 0
510 تابستان 93 پانیذ Photoshop   وحید کاظمی نورالدین وند 0
509 تابستان 93 پانیذ Photoshop   گیتی اعتبار زاده 99
508 تابستان 93 پانیذ Photoshop   زهرا نظری 58
507 تابستان 93 پانیذ Photoshop   حدیث سیحون 97
506 تابستان 93 پانیذ Photoshop   آنگینه پیلوسیان 98
505 تابستان 93 پانیذ Photoshop   مینا قنبری 100
504 تابستان 93 پانیذ Photoshop   مائده جامعی فر 91
503 تابستان 93 پانیذ Photoshop   ملیکا سلیمی 79
502 تابستان 93 پانیذ Photoshop   صبا یوسفی 97
501            
500 تابستان 93 پانیذ 3DS MAX   آرزو ابریشم کار 91
499 تابستان 93 پانیذ 3DS MAX   سمیرا زنگنه 0
498 تابستان 93 پانیذ 3DS MAX   نازنین یوسفی 68
497 تابستان 93 پانیذ 3DS MAX   سید رسول غرابی 58
496 تابستان 93 پانیذ 3DS MAX   زینب داراب پور 0
495 تابستان 93 پانیذ 3DS MAX   مریم گله دار 0
494 تابستان 93 پانیذ 3DS MAX   غزال نیاز زاده 65
493 تابستان 93 پانیذ 3DS MAX   آذین استکی اورگانی 0
492 تابستان 93 پانیذ 3DS MAX   سمیه آصفی 94
491 تابستان 93 پانیذ 3DS MAX   محمد افشین نیا 0
490 تابستان 93 پانیذ 3DS MAX   سامان سرخ مرد 0
489 تابستان 93 پانیذ 3DS MAX   سمیه ایران 0
488 تابستان 93 پانیذ 3DS MAX   ندا منصوریه 0
487 تابستان 93 پانیذ 3DS MAX   مائده باوی 50
486 تابستان 93 پانیذ 3DS MAX   منا احمد پور 0
485 تابستان 93 پانیذ 3DS MAX   منا علاف زاده شوشتری 71
484            
483 تابستان 93 پانیذ AutoCAD   مهرداد اکبری 82
482 تابستان 93 پانیذ AutoCAD   نیلوفر ابوعلی 94
481 تابستان 93 پانیذ AutoCAD   محمد نظری 28
480 تابستان 93 پانیذ AutoCAD   فرهاد باباعلی زاده 80
479 تابستان 93 پانیذ AutoCAD   محمد عتاب اهوازی 0
478 تابستان 93 پانیذ AutoCAD   سید مرتضی موسوی 89
477 تابستان 93 پانیذ AutoCAD   مجید قلی زاده 90
476 تابستان 93 پانیذ AutoCAD   پرویز زهیری 47
475 تابستان 93 پانیذ AutoCAD   عبدالصاحب ساعدی 0
474 تابستان 93 پانیذ AutoCAD   مجید سلطانی کاظمی 0
473 تابستان 93 پانیذ AutoCAD   مهسا ساغر زاده 85
472 تابستان 93 پانیذ AutoCAD   نریمان کوهزاده 100 
471 تابستان 93 پانیذ AutoCAD   نادر ناصری فرد 89
470 تابستان 93 پانیذ AutoCAD   آتنا فرهنگ 93
469 تابستان 93 پانیذ AutoCAD   مهسا بهبهانیان 0
468 تابستان 93 پانیذ AutoCAD   بابک حیدری سورشجانی 52
467 تابستان 93 پانیذ AutoCAD   مازیار عباسی شهنی 33
466            
465 . پانیذ Photoshop   علیرضا عباسی 100
464 . پانیذ Photoshop   شیوا قمشی 0
463 . پانیذ Photoshop   مریم احمدی نژاد 100
462 . پانیذ Photoshop   فرشته سلحشور 0
461 . پانیذ Photoshop   آذین ولی پور 0
460 . پانیذ Photoshop   محمد سعید باوی 88
459 . پانیذ Photoshop   علی اکبر مردانه 100
458 . پانیذ Photoshop   مهسا ساغر زاده 76
457 . پانیذ Photoshop   سارا حزبه 92
456 . پانیذ Photoshop   الهام دیلمی 100
455 . پانیذ Photoshop   پگاه حدادی 95
454 . پانیذ Photoshop   لادن منجزی عظیمی 94
453 . پانیذ Photoshop   سورن شیرانی 100
452 . پانیذ Photoshop   سارا شیرانی 100
451            
450 . پانیذ Photoshop   راحله جهان فتحی 67
449 . پانیذ Photoshop   سیده سارا حیاتی 0
448 . پانیذ Photoshop   فرزانه کاظمی منفرد 90
447 . پانیذ Photoshop   مرجان نساج 100
446 . پانیذ Photoshop   آزاده درج 60
445 . پانیذ Photoshop   نادر تفانی 0
444 . پانیذ Photoshop   رعنا گرجی 78
443 . پانیذ Photoshop   صدیقه پور سعیدی 44
442 . پانیذ Photoshop   احسان طالب زاده شوشتری 0
441 . پانیذ Photoshop   مریم صادقی 12
440 . پانیذ Photoshop   سارا اجاگه دهکردی 3
439 . پانیذ Photoshop   ایوب شوقیان پور 88
438 . پانیذ Photoshop   سمیرا عباسی لرکی 38
437 . پانیذ Photoshop   فاطمه رجایی 43
436 . پانیذ Photoshop   مولود موسایی 92
435            
434 . پانیذ AutoCAD   دنا نیل ساز 86
433 . پانیذ AutoCAD   مجید خزینه پور 0
432 . پانیذ AutoCAD   زینب داراب پور 87
431 . پانیذ AutoCAD   لیلا احمدی 0
430 . پانیذ AutoCAD   احمد مزرعه 0
429 . پانیذ AutoCAD   نرجس نعمت پور 61
428 . پانیذ AutoCAD   یونس طهماسبی 0
427 . پانیذ AutoCAD   مهسا دهنودی 46
426 . پانیذ AutoCAD   علی امیدی 0
425 . پانیذ AutoCAD   انیس کاتبی 0
424 . پانیذ AutoCAD   مجتبی احمدی هلیلی 0
423 . پانیذ AutoCAD غیر حضوری   محمدرضا صفری 80
422 . پانیذ AutoCAD غیرحضوری   امیر امیرزادگان 72
421            
420 . خانه عمران MAX   اسماء خلیلی 0
419 . خانه عمران MAX   نگار قزلباش 0
418 . خانه عمران MAX   نگین منجزی 0
417 . خانه عمران MAX